Computer Office Security - Network Cards

CHIPAL 150Mbps MT7601 Card Mạng Không Dây USB Mini WiFi LAN Wi-Fi Đầu Thu Phát Ăng Ten 802.11 B/G/N Cho PC Windows wifi card for pc

Item Code: 32919053549
Price: $ 25.99
["CHIPAL 150Mbps MT7601 Card M\u1ea1ng Kh\u00f4ng D\u00e2y Mini USB Wifi Adapter LAN Wi-Fi Thu Dongle \u0102ng Ten 802.11 B\/G\/n cho PC Windows<\/strong>","M\u00f4 t\u1ea3:","Mini di \u0111\u1ed9ng USB 2.0 Thi\u1ebft k\u1ebf","Kh\u00f4ng d\u00e2y CHU\u1ea8N N t\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps, l\u00fd t\u01b0\u1edfng cho vi\u1ec7c l\u01b0\u1edbt internet v\u00e0 tr\u00ean d\u00e2y ch\u01a1i game","Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi CHU\u1ea8N IEEE 802.11n (D\u1ef1 Th\u1ea3o n\u0103m 2.0), IEEE 802.11g, IEEE 802.11b ti\u00eau chu\u1ea9n","Cung c\u1ea5p hai c\u00f4ng vi\u1ec7c ch\u1ebf \u0111\u1ed9: C\u01a1 S\u1edf H\u1ea1 T\u1ea7ng v\u00e0 Ad-Hoc","C\u00f4ng ngh\u1ec7 MIMO gi\u00fap truy\u1ec1n d\u1eabn kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","C\u00f4ng ngh\u1ec7 CCA t\u0103ng c\u01b0\u1eddng c\u1ee7a b\u1ea1n t\u00edn hi\u1ec7u stablility b\u1eb1ng c\u00e1ch t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng tr\u00e1nh xung \u0111\u1ed9t k\u00eanh","Nhanh ch\u00f3ng an to\u00e0n thi\u1ebft l\u1eadp, tu\u00e2n th\u1ee7 v\u1edbi WPS cho kh\u00f4ng lo b\u1ea3o m\u1eadt kh\u00f4ng d\u00e2y","M\u00e3 h\u00f3a b\u1ea3o m\u1eadt kh\u00f4ng d\u00e2y d\u1ec5 d\u00e0ng t\u1ea1i m\u1ed9t \u0111\u1ea9y C\u1ee7a n\u00fat NH\u1ea4N QSS","H\u1ed7 tr\u1ee3 64\/128-bit WEP, c\u0169ng nh\u01b0 WPA\/WPA2 v\u00e0 WPA-PSK\/WPA2-PSK encryptions","T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10, Cho h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh MAC","H\u1ed7 tr\u1ee3 kh\u00f4ng d\u00e2y c\u00f4ng ngh\u1ec7 Roaming cho cao-Hi\u1ec7u qu\u1ea3 k\u1ebft n\u1ed1i kh\u00f4ng d\u00e2y","\u0110\u01b0\u1eddng may T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi 802.11b\/g\/n thi\u1ebft b\u1ecb","Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt:","Chipset M\u00f4 H\u00ecnh: MT7601","Chu\u1ea9n kh\u00f4ng d\u00e2y: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1: 2.4GHz ISM (C\u00f4ng Nghi\u1ec7p Khoa H\u1ecdc Y T\u1ebf) Ban Nh\u1ea1c","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 \u0111\u1ec9nh: 150Mbps, \u0110\u1ec9nh Th\u00f4ng L\u01b0\u1ee3ng: 90Mbps","K\u00eanh: 1 -- 14 k\u00eanh (Universal Mi\u1ec1n L\u1ef1a Ch\u1ecdn)","B\u1ea3o M\u1eadt d\u1eef li\u1ec7u M\u00e3 H\u00f3a WEP 16\/128-bit WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP\/AES","H\u1ed7 tr\u1ee3 H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh: Windows 2000\/XP\/Vista\/7\/8\/10, MAC OS, Linux","Giao Di\u1ec7n m\u00e1y ch\u1ee7: t\u1ed1c \u0111\u1ed9 Cao USB2.0\/1.1 Giao Di\u1ec7n","\u0102ng Ten thu: 2dBi","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 0","-40","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 l\u01b0u tr\u1eef: -20","-75","\u0110\u1ed9 \u1ea8m ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 10% - 90% RH, (kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5)","\u0110\u1ed9 \u1ea8m l\u01b0u tr\u1eef: 5% - 95% RH, (noncondensing)","K\u00edch Th\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3ng g\u00f3i: 14.8*9.8*1.8cm","\u0110\u00f3ng g\u00f3i Tr\u1ecdng L\u01b0\u1ee3ng: Kho\u1ea3ng 36g","L\u01afU \u00dd:<\/strong>","M\u1eb7c d\u00f9 RT5370 \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ebft tr\u00ean gi\u1ea5y, n\u00f3 v\u1eabn c\u00f2n th\u1ef1c s\u1ef1 MTK7601.","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:","1 xWirelessUSB Adapter (v\u1edbi g\u00f3i b\u00e1n l\u1ebb)","B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea3i v\u1ec1 ng\u01b0\u1eddi l\u00e1i xe tr\u00ean li\u00ean k\u1ebft sau:","Https:\/\/www.mediatek.com\/products\/connectivity-and-networking\/broadband-wifi<\/strong>","Https:\/\/www.sendspace.com\/file\/jhq8rl","N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 t\u1ea3i ng\u01b0\u1eddi l\u00e1i xe, vui l\u00f2ng li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd g\u1eedi cho b\u1ea1n l\u00e1i xe qua email!","1. Ch\u00fang ta ch\u1ea5p nh\u1eadn K\u00fd Qu\u1ef9. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 Thanh To\u00e1n qua Alipay, Visa, MasterCard, T\u00e2y Li\u00ean, Qiwi v\u00e0 chuy\u1ec3n kho\u1ea3n ng\u00e2n h\u00e0ng tr\u00ean AliExpress.
2. Vui l\u00f2ng l\u00e0m thanh to\u00e1n ngay khi posible \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3.
3. H\u00e3y li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 C\u00e2u H\u1ecfi Kh\u00e1c V\u1ec1 Thanh To\u00e1n!
4. L\u01b0u \u00fd: B\u1ea5t K\u1ef3 nh\u1eadp kh\u1ea9u Thu\u1ebf quan c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi mua c\u1ee7a tr\u00e1ch nhi\u1ec7m, kh\u00f4ng bao g\u1ed3m trong gi\u00e1 b\u00e1n hay ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n.","1. tr\u00ean to\u00e0n th\u1ebf gi\u1edbi V\u1eadn Chuy\u1ec3n, ngo\u1ea1i tr\u1eeb m\u1ed9t s\u1ed1 \u00edt qu\u1ed1c gia v\u00e0 APO\/FPO.
2. T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c k\u1ecbp th\u1eddi ch\u1ebf bi\u1ebfn v\u00e0 h\u1ea7u h\u1ebft l\u1ec7nh c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eadn chuy\u1ec3n ra trong 5 ng\u00e0y sau khi thanh to\u00e1n \u0111\u01b0\u1ee3c x\u00e1c nh\u1eadn.
3. s\u1edf h\u1eefu stockout v\u00e0 ng\u00e0y l\u1ec5, m\u1ed9t s\u1ed1 \u0111\u01a1n \u0111\u1eb7t h\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea7n m\u1ed9t v\u00e0i Ng\u00e0y N\u1eefa \u0110\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1eadn chuy\u1ec3n ra h\u01a1n th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng. Xin h\u00e3y ki\u00ean nh\u1eabn!
4. Ch\u00fang Ta Ch\u1ec9 t\u00e0u m\u1ee5c \u0111\u1ebfn x\u00e1c nh\u1eadn l\u1ec7nh \u0111\u1ecba ch\u1ec9, v\u00ec v\u1eady xin h\u00e3y ch\u1eafc ch\u1eafn r\u1eb1ng b\u1ea1n \u0111\u1eb7t h\u00e0ng \u0111\u1ecba ch\u1ec9 c\u00e1c tr\u1eadn \u0111\u1ea5u c\u1ee7a b\u1ea1n \u0111\u1ecba ch\u1ec9 giao h\u00e0ng.
5. T\u00f9y ch\u1ecdn v\u1eadn chuy\u1ec3n c\u00e1ch: Trung Qu\u1ed1c B\u00e0i Kh\u00f4ng Mail, Hongkong B\u00e0i Kh\u00f4ng Mail, ePacke, EMS, DHL, fedex, UPS, v. v.
5. t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c b\u01b0u ki\u1ec7n d\u01b0\u1edbi 2kg l\u00e0 \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n b\u1edfi Trung Qu\u1ed1c B\u00e0i Kh\u00f4ng Mail. Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn v\u1eadn t\u1ea3i kh\u00e1c c\u00e1ch n\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea7n m\u1ee5c kh\u1ea9n Tr\u01b0\u01a1ng!
6. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 theo d\u00f5i l\u1ee9a v\u1edbi s\u1ed1 theo d\u00f5i tr\u00ean website: 17track.net\/en\/result\/post.shtml?","1. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 li\u00ean l\u1ea1c v\u1edbi Hoa K\u1ef3 v\u00e0 sau \u0111\u00f3 g\u1eedi m\u1ee5c tr\u1edf l\u1ea1i Hoa K\u1ef3 trong v\u00f2ng 7 ng\u00e0y sau khi s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c giao. N\u1ebfu s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0 trong s\u1edf h\u1eefu h\u01a1n 7 ng\u00e0y ch\u00fang ta s\u1ebd xem x\u00e9t
N\u00f3 s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 kh\u00f4ng cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n m\u1ed9t ho\u00e0n ti\u1ec1n ho\u1eb7c Thay Th\u1ebf.
2. T\u1ea5t c\u1ea3 tr\u1edf v\u1ec1 v\u1eadt d\u1ee5ng ph\u1ea3i trong bao b\u00ec g\u1ed1c. B\u00ean c\u1ea1nh, b\u1ea1n ph\u1ea3i cung c\u1ea5p cho ch\u00fang t\u00f4i m\u1ed9t v\u1eadn chuy\u1ec3n S\u1ed1 theo d\u00f5i v\u00e0 c\u1ee5 th\u1ec3 v\u1ec1 l\u00fd do.
3. Ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n m\u1ed9t ho\u00e0n ti\u1ec1n ho\u1eb7c g\u1eedi l\u1ea1i b\u1ea1n thay th\u1ebf theo c\u1ee5 th\u1ec3 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n v\u00e0 b\u1ea1n s\u1ebd sau khi b\u1ea1n \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng.
4. Ch\u00fang ta s\u1ebd ch\u1ecbu m\u1ecdi ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n n\u1ebfu s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u1ecb h\u1ecfng ho\u1eb7c kh\u00f4ng nh\u01b0 m\u00f4 t\u1ea3 tr\u00ean trang s\u1ea3n ph\u1ea9m li\u00ean k\u1ebft.","1. m\u1ee5c \u0111\u00edch c\u1ee7a ch\u00fang ta l\u00e0 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c kh\u00e1ch h\u00e0ng h\u00e0i l\u00f2ng v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5.
2. Ch\u00fang t\u00f4i xin ch\u00e2n th\u00e0nh hy v\u1ecdng b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ec3 l\u1ea1i cho ch\u00fang t\u00f4i m\u1ed9t ho\u00e0n h\u1ea3o 5 sao ph\u1ea3n h\u1ed3i t\u00edch c\u1ef1c n\u1ebfu nh\u01b0 s\u1ea3n ph\u1ea9m.
3. Vui l\u00f2ng li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea1n m\u1edf m\u1ed9t disbute ho\u1eb7c \u0111\u1ec3 l\u1ea1i cho ch\u00fang t\u00f4i m\u1ed9t ph\u1ea3n h\u1ed3i ti\u00eau c\u1ef1c, v\u00e0 sau \u0111\u00f3 ch\u00fang ta s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n gi\u1ea3i ph\u00e1p t\u1ed1t nh\u1ea5t.","1. Ch\u00e0o m\u1eebng b\u1ea1n \u0111\u1ebfn v\u1edbi c\u1eeda h\u00e0ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i! Vui l\u00f2ng kh\u00f4ng ng\u1ea7n ng\u1ea1i li\u00ean l\u1ea1c v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i qua TradeManager ho\u1eb7c Th\u01b0 \u0110i\u1ec7n T\u1eed n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 c\u00e2u h\u1ecfi n\u00e0o v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5!
2. B\u1ea1n th\u00f4ng b\u00e1o s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3 l\u1eddi ngay v\u00e0 email s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3 l\u1eddi trong 2 ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c. Xin vui l\u00f2ng g\u1eedi l\u1ea1i c\u00e1c th\u00f4ng \u0111i\u1ec7p ho\u1eb7c email n\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a ch\u00fang ta tr\u1ea3 l\u1eddi!
3. Ch\u00fang ta gi\u1edd l\u00e0m vi\u1ec7c: 9:00-18:00 (GMT + 8) c\u1ee7a Th\u1ee9 Hai \u0111\u1ebfn Th\u1ee9 B\u1ea3y."]

best usb wifi adapter Fenvi Wifi 6 USB Adapter 1800Mbps USB3.0 Thiết Bị Wi-fi 802.11ax 2 Băng Tần 2.4G/5Ghz Mạng Không Dây thẻ Windows 7 10 11 wifi adapter

Item Code: 1005003512701278
Price: $ 52.83 $ 97.98
["L\u01b0u \u00fd:<\/strong>","Xin vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra s\u1ef1 kh\u00e1c bi\u1ec7t tr\u00e2n tr\u1ecdng Ba l\u1ef1a ch\u1ecdn!!!","Wifi 5 USB Adapter l\u00e0 r\u1ebb h\u01a1n so v\u1edbi Wifi 6 m\u1ed9t",",","Kh\u00f4ng pha tr\u1ed9n n\u00f3 l\u00ean.","FU-AX1800P Wifi 6 USB 3.0 WIFI Th\u1ebb Adapter Windows 7 10 11<\/strong>","Quy c\u00e1ch:<\/strong>","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1: 5Ghz + 2.4GHz","Chipset: RTL8832AU","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 truy\u1ec1n: 1800Mbps (2.4Ghz: 574Mbps; 5GHz: 1201Mbps)","H\u1ec7 Th\u1ed1ng h\u1ed7 tr\u1ee3: Windows 7\/10\/11","\u0102ng ten: 2 * 2dBi Anten \u0111\u1ed9 L\u1ee3i cao","M\u00e3 h\u00f3a: WPA2 *; WPA3 *","Chu\u1ea9n kh\u00f4ng d\u00e2y: IEEE802.11a\/B\/g\/n\/AC\/R\u00ecu","1. v\u1edbi wifi6 USB card m\u1ea1ng, ch\u1ecbu l\u1ef1c \u0111\u01b0\u1ee3c t\u0103ng g\u1ea5p \u0111\u00f4i<\/strong>","FU-AX1800P l\u00e0 \u0111\u1ea7u ti\u00ean USB Card m\u1ea1ng H\u1ed7 tr\u1ee3 Wi-Fi 6. N\u00f3 t\u00edch h\u1ee3p c\u00e1c \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a Wi-Fi 6 nh\u01b0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 nhanh, th\u1ea5p tr\u00ec ho\u00e3n, an to\u00e0n dung l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 ti\u1ebft ki\u1ec7m v\u1edbi USB card m\u1ea1ng, \u0111\u00e1ng k\u1ec3 v\u01b0\u1ee3t qua c\u00e1c th\u1ebf h\u1ec7 tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3 WSB Card m\u1ea1ng v\u1ec1 hi\u1ec7u su\u1ea5t v\u00e0 d\u1ec5 s\u1eed d\u1ee5ng. N\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u00e1p d\u1ee5ng cho m\u1ed9t ph\u1ea1m vi r\u1ed9ng l\u1edbn h\u01a1n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi v\u00e0 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb t\u01b0\u01a1ng th\u00edch","2. kh\u00f4ng d\u00e2y th\u1ec3 thao \u0110I\u1ec6N T\u1eec Pioneer<\/strong>","C\u00e1c FU-AX1800P \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb v\u1edbi m\u1ed9t t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao t\u1ed1c \u0111\u1ed9 1800Mbps, k\u1ebft n\u1ed1i t\u1ed1c \u0111\u1ed9 v\u00e0 dung l\u01b0\u1ee3ng m\u1ea1ng \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3i thi\u1ec7n \u0111\u00e1ng k\u1ec3, v\u00e0 m\u1ea1ng ch\u1eadm tr\u1ec5 v\u00e0 nhi\u1ec5u k\u00eanh \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1ea3m \u0111i r\u1ea5t nhi\u1ec1u, \u0111\u1ec3 card m\u1ea1ng c\u00f3 th\u1ec3 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c m\u1ed9t h\u1ea1nh ph\u00fac tr\u1ea3i nghi\u1ec7m tr\u00f2 ch\u01a1i trong m\u1ed9t m\u1eadt \u0111\u1ed9 cao v\u00e0 \u0111\u00f4ng \u0111\u00fac m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng. Ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c gi\u1edbi h\u1ea1n trong nh\u1eefng h\u1ea1n ch\u1ebf c\u1ee7a D\u00e2y c\u00e1p m\u1ea1ng v\u00e0 mu\u1ed1n kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ef1 do","3. T\u0103ng c\u01b0\u1eddng \u0103ng ten, USB3.0 giao di\u1ec7n, g\u1eadp linh ho\u1ea1t thi\u1ebft k\u1ebf<\/strong>","C\u00e1c FU-AX1800P kh\u00f4ng b\u1ecf qua t\u1eebng chi ti\u1ebft c\u1ee7a m\u1ea1ch \u0111i\u1ec7n. B\u00ean ngo\u00e0i c\u00f3 th\u1ec3 g\u1eadp l\u1ea1i \u0102ng Ten l\u00e0 nh\u1ea1y c\u1ea3m v\u1edbi truy\u1ec1n v\u00e0 nh\u1eadn Mifi t\u00edn hi\u1ec7u. Ti\u00eau chu\u1ea9n USB3.0 Chu\u1ea9n giao ti\u1ebfp c\u00f3 hi\u1ec7u qu\u1ea3 h\u01a1n v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng truy\u1ec1n t\u1ed1c \u0111\u1ed9 v\u00e0 kh\u1ea3 n\u0103ng t\u01b0\u01a1ng th\u00edch t\u1ed1t, v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch ng\u01b0\u1ee3c v\u1edbi USB2.0 v\u00e0 c\u00e1c giao di\u1ec7n","4.<\/strong>","T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi nhi\u1ec1u h\u1ec7 th\u1ed1ng Windows 7\/ 10\/ 11 ( 32-bit, 64-bit)<\/strong>","5.Wif6 l\u00e0 m\u1ed9t tinh l\u1ef1a ch\u1ecdn d\u00e0nh cho \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng, MF \u0111\u1ecbnh tuy\u1ebfn v\u00e0 m\u00e1y t\u00ednh<\/strong>","Nhi\u1ec1u nh\u00e0 m\u00e1y ph\u00e1t \u0111\u00e3 thay th\u1ebf wfi6 tuy\u1ebfn \u0111\u01b0\u1eddng, nh\u01b0ng nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ea7u cu\u1ed1i, nh\u01b0 m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay, m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n v\u00e0 m\u00e1y t\u00ednh \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng, kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 vi\u1ec7c l\u1ef1a ch\u1ecdn d\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng USB Card m\u1ea1ng FU-AX1800P h\u1ed7 tr\u1ee3 Wifi 6, \u0111\u1ec3 nh\u1eadn ra ho\u00e0n to\u00e0n x\u00e2y d\u1ef1ng c\u1ee7a Wifi6 ch\u00eca kh\u00f3a con \u0111\u01b0\u1eddng, v\u00e0 ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng ho\u00e0n to\u00e0n c\u00f3 th\u1ec3 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c g\u00e2y ch\u1ea5n \u0111\u1ed9ng kinh nghi\u1ec7m mang \u0111\u1ebfn Wifi6","5. OFDMA + MU-MIMO Cho T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao<\/strong>","Qua hai n\u00e2ng c\u1ea5p ch\u1ee9c n\u0103ng, (OFDMA + MU-MIMO) l\u00e0m cho tr\u00f2 ch\u01a1i v\u00e0 video truy\u1ec1n nhanh h\u01a1n.","MU-MIMO l\u00e0 m\u1ed9t c\u00f4ng ngh\u1ec7 cho ph\u00e9p b\u1ea1n router \u0111\u1ec3 commmunicate v\u1edbi t\u00ednh thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f9ng l\u00fac, v\u00e0 n\u00f3 th\u1ef1c s\u1ef1 c\u1ea3i thi\u1ec7n S\u1eed D\u1ee5ng T\u00e0i nguy\u00ean m\u1ea1ng. FV-AX3000RGB h\u1ed7 tr\u1ee3 MU-MIMO, v\u00ec v\u1eady b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c c\u1ea3i ti\u1ebfn t\u1ed1c \u0111\u1ed9 wifi."]
new
Sale

2500Mbps USB C 2.5G External Wired Network Card Type-C To RJ45 Converter Ethernet Lan Adapter Hub For MacBook Ethernet phone lan adapter

Item Code: 1005003392518774
Price: $ 37.47
["KEY FEATURES:<\/strong>","
1.The USB to Gigabit Ethernet Adapter supports high-speed broadband up to 2.5Gbps(2500Mbps), 2.5x faster than 1Gbps Gigabit Ethernet and backwards compatible with 10\/100\/1000Mbps.
2.Support Wake-on-Lan (WoL), Full-Duplex (FDX) and Half-Duplex (HDX) Ethernet, Auto Crossover Detection, IPv4\/IPv6 protocols, IEEE 802.3\/IEEE 802.3u\/IEEE 802.3ab\/IEEE 802.3az\/IEEE 802.3bz(Energy Efficient Ethernet)
3.Slim, compact and lightweight design makes this USB RJ45 Ethernet Connector portable to carry around. Ideal for travel use.
4.The outstanding RTL8156 chip ensures an ultra-fast, stable and secure data streaming.
5.Built with standard USB and RJ45 connectors, the USB Network Adapter fits snugly to your devices and significantly improves stable data transfer.","Specifications:<\/strong>","
Chipset:Realtek RTL8156 or Realtek RTL 8153
Interface:
Input Interface: 1*USB 3.0 Port
Output Interface: 1*10\/100\/1000Mbps\/2500Mbps RJ45 Ethernet Port or 1*10\/100\/1000Mbps RJ45 Ethernet Port.","Temperature Range:Operating: 0\u2103~40\u2103 (32\u2109 ~104\u2109) Storage: -40\u2103~70\u2103 (-40\u2109 ~158\u2109)
Humidity:Operating:10%~90% non-condensing, Storage: 5%~90% non-condensing
Support Operating System:Driver-free, plug & play on Mac OS, iOS.
Integrated driver for Windows 10\/8.1\/7\/Vista\/XP","Notice:<\/strong>","If you choose a 1000Mbps wired network card, its chip is Realtek RTL8153, and the highest network transmission speed is 1000Mbps.<\/strong>","Package Contents:<\/strong>","
Wired network card*1
CD*1"]

wifi adapter for desktop 5G WIS12ABGNX WIS09ABGN 300Mbps Không Dây Wifi WLAN Lan USB Adapter Laptop Wifi Thiết Bị Thu Âm Thanh Thông Minh tivi Samsung wifi adapter

Item Code: 1005002167690714
Price: $ 39.54
["Th\u1eed nghi\u1ec7m M\u00f4 H\u00ecnh C\u00f3 S\u1eb5n:<\/strong>","UN50ES6150, UN55C6400RF, UE46EH5300, UE40D6000, UE42F5300, UE46D6000, UE40C6510, UE40D6100, UE37D5500R, UE46EH5307KXRU, UE40H5202AW, UE46ES5700, UE32H5303AW, UE32D6500, UE50ES5500PXZT, UE32EH5307, UE32D6100SW, UE50ES5507KX, UE40B8000, UE32ES5537, UE46F6330, UE32C6620, UE40ES5530, UE46ES55001, UE42F5300AK, UE32D5720RS, UE46C7700WZXZG, UE40H5303AW, UE32EH5300, UE40D6200TSXZG, UE46F5370, UE40C6540,LE37C630K1WXZG, UE40D6100SW, UE32F5300, UE46ES6200, UE40ES5507K, UE32H5303AKXZT, UE40ES6710S, UE32C5100, UE46ES5537K, UE40C6200RSXZG, UE40ES5500, UE40ES5507KXRU, UE40ES6710S, UE40EH5300, UE32EH4000, UE46C7000, UE55C8000, UE46D5700RS, UE37C6540SWRU, UE40D5500, UE55D6000TW, UE37ES5500W, UE50ES5507, UE32D5000, UE46D5520,","UE32F5300AK, UE","40ES5557K","N\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 c\u00e2u h\u1ecfi n\u00e0o, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ec3 l\u1ea1i tin nh\u1eafn \u0111\u1ebfn Hoa K\u1ef3.<\/strong>","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:<\/strong>","1X B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i kh\u00f4ng d\u00e2y","1X H\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng","C\u00f3 hai \u0111i\u1ec3m l\u01b0u \u00fd v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y:<\/strong>","1. D\u00f9ng cho m\u00e1y t\u00ednh, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i v\u00e0 m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng, n\u1ebfu h\u1ec7 th\u1ed1ng Windows l\u00e0 kh\u00f4ng c\u00f3, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd g\u1eedi cho b\u1ea1n m\u1ed9t l\u00e1i xe g\u00f3i, c\u00e0i \u0111\u1eb7t driver v\u00e0 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i n\u00f3 tr\u01b0\u1edbc khi s\u1eed d\u1ee5ng n\u00f3.","2. cho m\u1ed9t s\u1ed1 TV v\u00e0 h\u1ed9p set-Top (ch\u1ee7 y\u1ebfu l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u H\u00e0n Qu\u1ed1c) kh\u00f4ng th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng, b\u1ea1n c\u1ea7n ph\u1ea3i ki\u1ec3m tra xem \u0111\u01b0\u1ee3c x\u00e2y d\u1ef1ng trong l\u00e1i xe c\u1ee7a TRUY\u1ec0N H\u00ccNH l\u00e0 c\u1ee7a m\u00f4 h\u00ecnh 5572 (b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 x\u00e1c nh\u1eadn n\u00f3 t\u1eeb TRUY\u1ec0N H\u00ccNH h\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng), v\u00e0 n\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng n\u1ebfu n\u00f3 l\u00e0 m\u00f4 h\u00ecnh n\u0103m 5572.","M\u00f4 t\u1ea3:<\/strong>","1. S\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y l\u00e0 m\u1ed9t dual-band Card m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y s\u1eed d\u1ee5ng m\u1edbi nh\u1ea5t 11A v\u00e0 11N c\u00f4ng ngh\u1ec7 kh\u00f4ng d\u00e2y. N\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm ki\u1ebfm cho m\u1ea1ng l\u01b0\u1edbi t\u00edn hi\u1ec7u trong 2.4G v\u00e0 5G ban nh\u1ea1c c\u00f9ng m\u1ed9t l\u00fac.","2. N\u00f3 s\u1eed d\u1ee5ng 5GHz k\u00eanh \u0111\u1ec3 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u th\u1ea5p nhi\u1ec5u v\u00e0 hi\u1ec7u su\u1ea5t tuy\u1ec7t v\u1eddi.","3. \u0110\u1ec3 \u0111\u00e1p \u1ee9ng v\u1edbi s\u1ef1 gia t\u0103ng nhanh ch\u00f3ng trong l\u01b0\u1ee3ng d\u1eef li\u1ec7u m\u1ea1ng, th\u1ebf h\u1ec7 m\u1edbi c\u1ee7a 802.11a c\u00f4ng ngh\u1ec7 truy\u1ec1n d\u1eabn kh\u00f4ng d\u00e2y, so v\u1edbi hi\u1ec7n t\u1ea1i 11n c\u00f4ng ngh\u1ec7, r\u1ea5t nhi\u1ec1u l\u00e0m t\u0103ng t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i c\u1ee7a 5Ghz b\u1eb1ng g\u1ea7n g\u1ea5p 3 l\u1ea7n, cho ph\u00e9p b\u1ea1n kh\u00f4ng d\u00e2y th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c m\u1ea1ng c\u00f3 d\u00e2y-nh\u01b0 Internet t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao l\u01b0\u1edbt s\u00f3ng. Cho d\u00f9 \u0111\u00f3 l\u00e0 Tr\u00f2 Ch\u01a1i Tr\u1ef1c Tuy\u1ebfn ho\u1eb7c cao-ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u00e2m thanh v\u00e0 video, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u ho\u00e0n h\u1ea3o h\u01a1n, n\u00ean \u0111\u1ec3 k\u00edch ho\u1ea1t c\u00e1c t\u1ea7n s\u1ed1 5GHz ban nh\u1ea1c cho si\u00eau T\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u01b0\u1edbt Internet, 11A t\u1ea5t nhi\u00ean l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1ed1t nh\u1ea5t.","4. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, n\u00f3 c\u0169ng h\u1ed7 tr\u1ee3 analog AP hotspot ch\u1ee9c n\u0103ng, trong \u0111\u00f3 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i m\u1ea1ng c\u00f3 d\u00e2y th\u00e0nh m\u1ed9t t\u00edn hi\u1ec7u kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u1ea7u ra; th\u00f4ng qua \u0111\u01a1n gi\u1ea3n AP ch\u1ebf \u0111\u1ed9 c\u00e0i \u0111\u1eb7t, card m\u1ea1ng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng nh\u01b0 m\u1ed9t AP Router, \u0111\u00f3 l\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng chia s\u1ebb Internet th\u00f4ng qua Card m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y.","5. Tu\u00e2n th\u1ee7 theo CHU\u1ea8N IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b ti\u00eau chu\u1ea9n Cung C\u1ea5p hai ch\u1ebf \u0111\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c: \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eadp trung (C\u01a1 S\u1edf H\u1ea1 T\u1ea7ng) v\u00e0 peer-to-peer (Sau C\u00f4ng Nguy\u00ean-H\u1ecdc) 2T2R \u0103ng ten k\u00e9p c\u00f4ng ngh\u1ec7, \u0111\u01b0\u1ee3c x\u00e2y d\u1ef1ng trong 2.4G\/5G Antenna; Dual Channel truy\u1ec1n, Nhanh h\u01a1n v\u00e0 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh h\u01a1n truy\u1ec1n hi\u1ec7u qu\u1ea3 C\u1ea3 Hai b\u0103ng t\u1ea7n 2.4G v\u00e0 5G ban nh\u1ea1c c\u00f3 m\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1ea3i l\u00ean v\u00e0 t\u1ea3i xu\u1ed1ng t\u1ed1c \u0111\u1ed9 300Mbps, trong \u0111\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng l\u1edbn-Kh\u1ed1i l\u01b0\u1ee3ng truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u c\u00f4ng ngh\u1ec7 MIMO \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 t\u1ea1o ra nhi\u1ec1u song song v\u1edbi kh\u00f4ng gian k\u00eanh, gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 c\u1ee7a b\u0103ng th\u00f4ng chia s\u1ebb, v\u00e0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eabn kh\u00f4ng d\u00e2y l\u00ean \u0111\u1ebfn 300Mbps","6. \u00c1p d\u1ee5ng c\u00f4ng ngh\u1ec7 CCA \u0111\u1ec3 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng tr\u00e1nh nhi\u1ec5u k\u00eanh v\u00e0 l\u00e0m \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c \u01b0u \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a k\u00eanh b\u00f3 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y s\u1ebd kh\u00f4ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn c\u00e1c n\u01b0\u1edbc l\u00e1ng gi\u1ec1ng H\u1ed7 Tr\u1ee3 64\/128-bit WEP, WPA\/WPA2\/802.1X v\u00e0 c\u00e1c m\u00e3 h\u00f3a kh\u00f4ng d\u00e2y ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1eeb vi ph\u1ea1m v\u00e0 tham \u00f4.","7. T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi d\u00f2ng ch\u00ednh IPTV h\u1ed9p set-Top, Internet TV, m\u1ea1ng ng\u01b0\u1eddi ch\u01a1i v\u00e0 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c, ng\u00f4i nh\u00e0 di \u0111\u1ed9ng Internet thi\u1ebft b\u1ecb s\u1ebd, v\u00e0 th\u00edch th\u00fa h\u01a1n trong Internet \u0111\u1eddi N\u00f3 l\u00e0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi ch\u00ednh c\u00e1c h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh nh\u01b0 Windows XP\/ Windows\/Vista\/ Windows 7, windows 7, MAC OS, LINUX, v. v., N\u00ean b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng n\u00f3 v\u1edbi s\u1ef1 t\u1ef1 tin.","8. S\u1ea3n ph\u1ea9m \u1ee9ng d\u1ee5ng: b\u1eb1ng ph\u1eb3ng-B\u1ea3ng \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n Tivi, Android Tivi tr\u00ean kh\u00f4ng, m\u00e1y \u1ea3nh, m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay, GI\u1eeeA m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng, m\u1ea1ng m\u00e1y \u1ea3nh, h\u1ed9p set-Top, GPS, l\u00e1i xe \u0111\u1ea7u ghi, v\u00e0 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c.","T\u00ednh n\u0103ng:<\/strong>","H\u1ed7 tr\u1ee3 giao th\u1ee9c v\u00e0 ti\u00eau chu\u1ea9n: IEEE 802.11a, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N","Lo\u1ea1i giao di\u1ec7n: USB1.1 USB2.0","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 2412 ~ 2483.5MHz, 4915 ~ 5825MHz","\u0102ng ten: X\u00e2y D\u1ef1ng trong \u0111a h\u01b0\u1edbng 2.4G\/5G \u0103ng ten","D\u1eef li\u1ec7u \u0111i\u1ec1u ch\u1ebf: OFDM\/CCK\/16-QAM\/64-QAM","Ch\u1ebf \u0111\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c: \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eadp trung (C\u01a1 S\u1edf H\u1ea1 T\u1ea7ng), peer-to-peer (Sau C\u00f4ng Nguy\u00ean-H\u1ecdc)","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n: 300Mbps (t\u1ed1i \u0111a)","Tr\u1ea3i ph\u1ed5 C\u00f4ng ngh\u1ec7: DSSS (Tr\u1ef1c Ti\u1ebfp Chu\u1ed7i Tr\u1ea3i Ph\u1ed5)","Truy\u1ec1n t\u1ea3i \u0111i\u1ec7n: 17dBm (MAX)","Kho\u1ea3ng c\u00e1ch truy\u1ec1n d\u1eabn: trong nh\u00e0 l\u00ean \u0111\u1ebfn 100 m\u00e9t, ngo\u00e0i tr\u1eddi l\u00ean \u0111\u1ebfn 300 m\u00e9t (kh\u00e1c nhau t\u00f9y thu\u1ed9c v\u00e0o m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng)","H\u1ed7 tr\u1ee3 h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh: H\u1ed7 Tr\u1ee3 h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh","S\u1eed d\u1ee5ng m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng: M\u00f4i tr\u01b0\u1eddng Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c: 0 \u00b0C --- 40 \u00b0C, nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 l\u01b0u tr\u1eef: -40 \u00b0C --- 70 \u00b0C,","\u0110\u1ed9 \u1ea9m l\u00e0m vi\u1ec7c: 10% -- 90% RH kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5, \u0111\u1ed9 \u1ea9m l\u01b0u tr\u1eef: 5%- -- 90% RH kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5","\u0110i\u1ec7n \u00e1p l\u00e0m vi\u1ec7c: DC 5V +-0.2V","K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 68*23*9mm","Gi\u1edbi thi\u1ec7u:<\/strong>","1. C\u1ea3m \u01a1n b\u1ea1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u v\u00ec \u0111\u00e3 mua h\u00e0ng c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i Card m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y, cho ph\u00e9p ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng k\u1ebft n\u1ed1i m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n ho\u1eb7c m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay Internet m\u00e0 kh\u00f4ng ph\u1ea3i t\u1ed1n s\u1ee9c l\u1ed9n x\u1ed9n d\u00e2y.","2. \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi c\u00f4ng ngh\u1ec7 kh\u00f4ng d\u00e2y CHU\u1ea8N N v\u00e0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi IEEE802.11n, t\u1ed1c \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps, \u0111\u00f3 l\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p cho ch\u01a1i game tr\u1ef1c tuy\u1ebfn v\u00e0 TH\u1eacM CH\u00cd c\u1ea3 video streaming.","Y\u00eau C\u1ea7u h\u1ec7 th\u1ed1ng:<\/strong>","1. M\u00e1y t\u00ednh v\u1edbi 1GHz B\u1ed9 x\u1eed l\u00fd pentium C\u1ef1u \u01af\u1edbc tr\u00ean.","2. Windows 2000\/XP\/Vista\/Win 7.","3. C\u1ed5ng USB 2.0.","Ng\u01b0\u1eddi l\u00e1i xe t\u1ea3i:<\/strong>","Https:\/\/bit.ly\/2GRRwYH","C\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i Samsung TV Wifi:<\/strong>","1. B\u00e1o Ch\u00ed [S\u1ea3n Ph\u1ea9m] n\u00fat tr\u00ean TRUY\u1ec0N H\u00ccNH \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa. (Xin nh\u1ea5n [Th\u00eam] n\u00fat c\u1ea3m \u1ee9ng th\u00f4ng minh \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eeb xa v\u00e0 Ch\u1ecdn [M\u1ee5c]])","2. Ch\u1ecdn [M\u1ea1ng]].","3. L\u1ef1a Ch\u1ecdn [C\u00e0i \u0110\u1eb7t M\u1ea1ng]].","4. Ch\u1ecdn [Start], ho\u1eb7c ch\u1ecdn [M\u1ea1ng Lo\u1ea1i]]-[[Kh\u00f4ng D\u00e2y]].","5. Ch\u1ecdn t\u00ecm ki\u1ebfm B\u1ed9 \u0111\u1ecbnh tuy\u1ebfn kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i. (N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00fac \u0111\u1ea9y \u0111\u1ec3 v\u00e0o m\u1ed9t m\u1eadt kh\u1ea9u, m\u1eddi b\u1ea1n v\u00e0o kh\u00f3a an to\u00e0n do kh\u00f4ng d\u00e2y c\u1ee7a b\u1ea1n router \u0111\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i)"]

2.4G/5Ghz Wifi BT Wlan For Intel 8260NGW 8260ac Wireless-AC 8260 NGFF 802.11ac 867Mbps 2x2 MU-MIMO WIFI BT 4.2 Card wireless adapter card

Item Code: 1005002558193396
Price: $ 35.09 $ 35.51
["Note:<\/strong>"," When there are multiple models or numbers in the title and there is only one option, it will be sent randomly. If you have special requirements for the model and number, please inform in advance, otherwise it is deemed to agree to send randomly<\/strong>","If you are not sure whether your computer is compatible with this product, please contact us and provide the computer model and the model of the product used before, so that we can determine the compatibility of the product.For example, if information such as FOR HP appears in the product title or description, please make sure that your computer is compatible. Because there are many HP computers, not all of them are compatible, so please contact us if you are not sure.","Note! If you are not sure whether it is compatible with your own computer, please consult the seller first!","Condition: Used, 95% New, Test before ship out","Launch Date","Board Form Factor","-","Networking Specifications","Bands","2.4 GHz, 5 GHz","Max Speed","867 Mbps","Wi-Fi CERTIFIED","Yes","Compliance","Integrated Bluetooth","Yes","System Interface Type","-","Package Specifications","-","Advanced Technologies","Intel Wireless Display","Yes","4G WiMAX Wireless Technology","Supported Under vPro","Yes","Intel Smart Connect Technology","Yes","The Int Dual Band Wireless-AC 8260 is Intel's 3rd Generation 802.11ac, dual band, and 2\u00d72 Wi-Fi + Bluetooth 4.2 adapter. It's engineered to deliver lower power consumption1, improved RF coexistence1, and complete Microsoft Windows 10 support. The M.2 1216 form factor delivers 70% smaller footprint and lower profile optimized for thin-and-light designs. Combined with Intel  Core processors and Intel innovations like Intel Dynamic Regulatory Solution, Intel Wireless Display and Intel vPro Technology, the Intel Dual Band Wireless-AC 8260 dramatically reshapes the connected experience at home, work or on the go.","Intel Dynamic Regulatory Solution","is a regulatory busting technology that enables one Intel Wireless-AC adapter shipped to customers worldwide with the regulatory requirements of most countries in a single database on the Wi-Fi module. The Intel Dual Band Wireless-AC 8260 detects its location and automatically configures the Wi-Fi to match it. Regulatory updates are easily enabled with software updates so users can travel worldwide without compliance issues.","Intel Wireless Display","allows your mobile PC content to instantly display on the big HD screen with stunning image clarity and sound. Stream movies, videos, games, photos, connect with friends, and more-experience it all, bigger and better than ever before.","Intel vPro Technology","enables hardware-based security and management features built into Intel Core vPro processors and chipsets that enables IT to manage PCs virtually anywhere, anytime while reducing deployment costs, improving security and ROI.","Compatible:","only works onDell, Toshiba, Acer, Sony, Samsung and Asuslaptops equipped with a NGFF Card slot","but NOTonIBM\/Lenovo\/HPLaptops"]
Hot
Sale

1200Mbps Dual Band 802.11ac USB 3.0 RTL8812BU Wireless-AC 1200 Wlan USB Wifi Lan Dongle Adapter with Antenna For Laptop Desktop lan adapter for mobile

Item Code: 32886633789
Price: $ 34.91 $ 37.93
["Feature<\/strong>",":","1. USB 3.0 dual-band wi-fi adapter, compatible usb 2.0","2. 8812Bu chipset","3. Support 64\/128 WEP, WPA \/ WPA2, WPA-PSK \/ WPA2-PSK encryption","4. 802.11ac\/a\/b\/g\/n standard, 2.4G \/ 5.0GHz ,the maximum transfer rate 1167Mbps (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps)","5. Simulation AP function","6. Compatible with Windows xp32 \/ 64, Vista 32\/64, Win7 32\/64, Win8 32\/64","7. Ultra-low-power design, energy saving",":","Chipset 8812Bu","Standard  IEEE802.11 ac\/a\/b\/g\/n standard","Interface type USB3.0\/Compatible USB2.0","Wireless mode Centralized control (Infrastructure) and Peer-To-Peer(Ad-Hoc)","Antenna Built-in antenna","Wireless speed 2.4G:300Mbps ;5.0G:867Mpbs","Data modulation BPSK,QPSK,CKK,OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-OAM)","Frequency 2.4Ghz \/ 5.0Ghz","Encryption 64\/128\/152 digit WEP encryption,WPA\/WPA-PSK,WPA2\/WPA2-PSK Encryption and WPS one key encryption","Operation system Windows XP\/Vista\/WIN 7\/WIN 8 etc.","Compatible with:","Compatible with all brand laptop desktop","Package:","1 x USB Dongle","1 x Antenna","1 x CD"]
Hot
Sale

Ethernet Adapter for Amazon Fire TV Stick Google Home Mini Small Chromecast Ultra 2 1 HighQuality Household Computer Accessories network interface card

Item Code: 1005002167889941
Price: $ 35.18 $ 44.57
["Ethernet Adapter for Amazon Fire TV Stick Google Home Mini Chromecast Ultra 2 1 Audio Micro USB to RJ45 Ethernet Adapter with USB Power Supply Cable
Feature:
1. Compared with WiFi, the wired network connection is fast and stable.
2. Made of high-grade alloy materials, plug and play.
3. Suitable for Ethernet-compatible devices.
4. Run at full speed without compression and caching.
5. Wide compatibility: for Amazon Fire TV Stick, for Google Home Mini, for Chromecast Ultra\/ 2\/ 1.

Specification:
Colour: Black
Cable length: about 1m (Micro USB cable and USB power cord)
Micro USB port: 480 Mbps
RJ45 Ethernet port: 10\/100 Mbps
USB A port: only for power supply, no data transmission
Voltage \/ current: 5V \/ 1A-5V \/ 2A
Compatible products: for Amazon Fire TV Stick, for Google Home Mini, for Chromecast Ultra\/ 2\/ 1, etc.

How to use:
Step 1: Plug for Chromecast\/TV Stick into HDTV port in your TV.
Step 2: Connect the Micro USB connector into for Chromecast\/TV Stick. You need make sure the Micro USB connector is inserted tightly into your for Chromecast\/TV Stick.
Step 3: Connect Ethernet cable to RJ45 port of this Ethernet adapter for Chromecast.
Step 4: Plug the USB cable into AC power source.
Step 5: Enjoy your Chromecast.

Note:
1. There may be slight size deviations due to manual measurement, different measuring methods and tools.
2. The picture may not reflect the actual color of the item because of different photographing light, angle and display monitor.

","1 X Ethernet Adapter
","
","1. WORLDWIDE SHIPPING. (Except some countries and APO\/FPO)","
","2. Orders processed timely after the payment verification.","
","3. We only ship to confirmed order addresses. Your order address MUST MATCH your Shipping address.","
","4. The images shown are not the actual item and are for your reference only.","
","5. SERVICE TRANSIT TIME is provided by the carrier and excludes weekends and holidays. Transit time may vary, particularly during the holiday season.","
","6. If you have not received your order after 30 days from payment, please contact us. We will trace your order and get back to you asap. Our goal is customer satisfaction!","
","7. Delivery Time:","
","1. You have 7 days to contact us and 30 days to return it from the date received. If
the item is in your possession more than 7 days, it will be considered used and WE WILL NOT ISSUE A REFUND OR REPLACEMENT to you. There are NO\t\tEXCEPTIONS!","
","Shipping cost is bear by both seller and buyer in half.","
","2. All returned items MUST BE in the original packaging and you MUST PROVIDE us with the shipping tracking number, specific reason for the return, and your order ID.","
","3. We will refund YOUR FULL WINNING BID AMOUNT, upon receipt of the item in its original condition and packaging with all components and accessories included, AFTER BOTH Buyer and Seller cancel the transaction from aliexpress. OR, you may choose to have a replacement.","
","4. We will bear all the shipping cost if the product(s) is (are) not as advertised.","Defective items MUST BE reported and returned with original packaging, if possible. You must tell us what the defect is and give us your order number.","

","You agree to all of the above-listed policies upon ordering on aliexpress!","
","We maintain high standards of excellence and strive for 100% customer satisfaction! Feedback is very important. We request that you contact us immediately BEFORE you give us neutral or negative feedback, so that we can perform up your satisfaction.","
","It is impossible to address issues if we do not know about them!"]
new
Sale

Gigabit 2500Mbps Ethernet PCI Express Card Mạng Máy Tính Để Bàn Chơi Game PCI-E Adapter 10/100/1000Mbps Nhanh Chóng Truyền cho Win 7/8/10 wireless network adapter

Item Code: 1005001703966295
Price: $ 40.99 $ 44.99
["Gigabit 2500Mbps Ethernet PCI Express Card M\u1ea1ng Ch\u01a1i Game M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n PCI-E Adapter 10\/100\/1000Mbps Nhanh Ch\u00f3ng truy\u1ec1n cho Win 7\/8\/10<\/u>","Th\u00f4ng tin s\u1ea3n ph\u1ea9m:<\/u><\/strong>","M\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n m\u1ea1ng Gigabit th\u1ebb, c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng c\u00e0i \u0111\u1eb7t trong khe c\u1eafm PCI-E c\u1ee7a m\u00e1y t\u00ednh ch\u1ee7. N\u00f3 h\u1ed7 tr\u1ee3 m\u1ea1ng Gigabit \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u1ed5n \u0111\u1ecbnh M\u1ea1ng Truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u, mi\u1ec5n ph\u00ed t\u1eeb s\u1ef1 can thi\u1ec7p t\u1eeb b\u00ean ngo\u00e0i, truy\u1ec1n nhanh h\u01a1n. L\u00e0m cho tr\u00f2 ch\u01a1i tr\u1ef1c tuy\u1ebfn, \u00e2m thanh v\u00e0 video nhanh h\u01a1n v\u00e0 m\u01b0\u1ee3t m\u00e0 h\u01a1n.<\/strong>","Quy c\u00e1ch:<\/u><\/strong>","1. RTL8125 Chipset<\/strong>","2. 1*10\/100\/1000M bps RJ45 m\u1ea1ng Gigabit giao di\u1ec7n<\/strong>","3. 10\/100\/1G\/T\u1ed1c \u0110\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i 2.5Gbps<\/strong>","4. H\u1ed7 tr\u1ee3 PCIE-16X\/PCIE-8X\/PCI-E-4X\/PCI-E-1X<\/strong>","5. H\u1ec7 th\u1ed1ng h\u1ed7 tr\u1ee3: Win 7\/ 8.x\/ 10; Windows 2012, 2008; Linux l\u00ean \u0111\u1ebfn 4.15<\/strong>","2500Mbps Ch\u01a1i Game Card M\u1ea1ng, L\u00e0m Cho Tr\u00f2 Ch\u01a1i Tr\u1ef1c Tuy\u1ebfn T\u1ef1 Do H\u01a1n<\/strong>","Nhanh h\u01a1n\/\u1ed5n \u0111\u1ecbnh H\u01a1n\/Th\u00eam gi\u1ea3i tr\u00ed
","Nh\u1eadn x\u00e9t: Ch\u1ec9 Gigabit Router v\u00e0 POE c\u00f4ng t\u1eafc s\u1ebd hi\u1ec3n th\u1ecb Gigabit; 10\/100Mbps 1 s\u1ebd hi\u1ec3n th\u1ecb 10\/100Mbps.<\/strong>","2.5Gbps Nhanh Nh\u1ea5t Nextwork<\/strong>","CF-P25V2 s\u1eed d\u1ee5ng c\u1ea3 m\u1ed9t th\u1ebf h\u1ec7 m\u1edbi (2.5G) M\u1ea1ng c\u00f4ng ngh\u1ec7, cung c\u1ea5p t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i l\u00ean \u0111\u1ebfn 2.5Gbps, nhanh h\u01a1n so v\u1edbi chu\u1ea9n ho\u1eb7c Gigabit m\u1ea1ng. Cung c\u1ea5p 2.5Gbps truy c\u1eadp m\u1ea1ng cho m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n, m\u00e1y t\u00ednh th\u01b0 gi\u00e3n v\u00e0 gi\u1ea3i tr\u00ed","C\u00e1i g\u00ec V\u00e0 T\u1ea1i Sao L\u1ea1i L\u00e0m Cho Hoa K\u1ef3 N\u1ed5i B\u1eadt, TH\u1eacM CH\u00cd LF C\u00f9ng PCI-E Adapter?<\/strong>","CF-P25V2 l\u00e0 m\u1ed9t ti\u00eau chu\u1ea9n RJ45 c\u1ed5ng m\u1ea1ng chuy\u1ec3n t\u1eeb ng\u01b0\u1eddi d\u1eabn ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh c\u1ee7a khe c\u1eafm PCI-E. So v\u1edbi c\u00e1c m\u1ea1ng kh\u00e1c, n\u00f3 l\u00e0 Qu\u00e1 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh. N\u00f3 h\u1ed7 tr\u1ee3 hi\u1ec7u su\u1ea5t cao dual-channel m\u1ea1ng v\u00e0 full-duplex giao ti\u1ebfp, v\u00e0 2500Mbpshigh-speed truy\u1ec1n. Thi\u1ebft k\u1ebf v\u00e0 chuy\u00ean d\u00f9ng cho ch\u01a1i game nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111am m\u00ea.","2.5Gbps ph\u1ea3n \u1ee9ng ngay l\u1eadp t\u1ee9c, Game Th\u1ee7 c\u1ee7a V\u0169 Kh\u00ed, Kh\u00f4ng R\u01a1i & Kh\u00f4ng Stucking<\/strong>","Cu\u1ed9c S\u1ed1ng LS H\u01a1n Tr\u00f2 Ch\u01a1i<\/strong>","CF-P25V2 kh\u00f4ng d\u00e2y adapter h\u01a1n v\u01b0\u1ee3t ra ngo\u00e0i ch\u01a1i game chi\u1ebfn tr\u01b0\u1eddng, v\u00e0 d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u1ed1i ph\u00f3 v\u1edbi xem phim HD, tr\u1ef1c tuy\u1ebfn, tr\u1ef1c tuy\u1ebfn v\u0103n ph\u00f2ng, cao t\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u1ea3i","Driginal Chip, M\u1ea1nh M\u1ebd V\u00e0 T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao<\/strong>","S\u1eed d\u1ee5ng ban \u0111\u1ea7u cao c\u1ea5p chip, n\u00f3 s\u1edf h\u1eefu hi\u1ec7u su\u1ea5t tuy\u1ec7t v\u1eddi","L\u1edbn tr\u00f2 ch\u01a1i v\u00e0 ph\u1ee9c t\u1ea1p multi-taskings.Galloping chi\u1ebfn tr\u01b0\u1eddng c\u1ee7a c\u00e1c tr\u00f2 ch\u01a1i, kh\u00f4ng th\u1ea5t b\u1ea1i t\u1ea1i t\u1ea5t c\u1ea3","2.5G T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao Truy\u1ec1n C\u1ed5ng<\/strong>","CF-P25 V2 \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb v\u1edbi m\u1ed9t ti\u00eau chu\u1ea9n RJ45 c\u1ed5ng, T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u l\u00ean t\u1edbi 2.5Gbps","Chi Ti\u1ebft s\u1ea3n ph\u1ea9m<\/strong>","
","Ch\u1ed1ng Ph\u1ec9 b\u00e1ng V\u00e1ch Ng\u0103n\/m\u1ea1 v\u00e0ng Ng\u00f3n Tay\/Ho\u00e0n To\u00e0n Che Ch\u1eafn M\u1ea1 V\u00e0ng C\u1ed5ng M\u1ea1ng","T\u01b0\u01a1ng th\u00edch V\u1edbi Nhi\u1ec1u H\u1ec7 Th\u1ed1ng: Win 7\/ 8.x\/ 10(32\/64 bit)<\/strong>","H\u1ed7 tr\u1ee3 h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c h\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh, ch\u1ec9 \u0111\u01a1n gi\u1ea3n l\u00e0 c\u00e0i \u0111\u1eb7t driver v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng n\u00f3,","R\u1ea5t ti\u1ec7n l\u1ee3i.","Th\u00edch h\u1ee3p Khe C\u1eafm<\/strong>","S\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111\u1ec3 PCL-E ch\u1eadm, kh\u00f4ng PCL M\u1ed9t (PCI-EX1\/ PCI-EX4\/ PCI-E X8\/ PCI-EX16)"]
Sale

bluetooth card FLYBISH I350-T4V2 PCI-E 4x Quad Port Gigabit Ethernet Server Adapter Network Card intel I350AM4 chip wifi card

Item Code: 1005004021862647
Price: $ 216.82
["Product description","Chipset: For I350AM4
Connectors: Four RJ-45 Copper
Wiring: Category-5, unshielded twisted pair (UTP)
Bus Type: PCI Express 2.1 (5GT\/s)
Bus Speed (MHz).Width: 4-lane PCI Express, operable in x4, x8 and x16 slots.
Data Rate(s) Supported per Port: 10, 100 and 1,000-Mbps
IEEE Standard\/Network Topology: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Applicable network type: Gigabit Ethernet
Applicable fields: Server
LEDs: 8 (1\/port, link and speed) solid and blinking
Full-height and low-profile, screw-on brackets included with each adapter","Operating Systems:
Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*,","Windows 7*, Windows 10,Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*,","Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x,","Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX\/ESXi.","Applicable interface :PCI-E 4x, PCI-E 8x,PCI-E16x","You'll receive:","1 pcs Server Adapter"," I350-T4V2","1 pcs standard low profile bracket","1 pcs standard high profile bracket","Please check pictures for more details.","Product picture"]

wifi and bluetooth card for pc Gigabit MINI M2 AKey lan card with Intel I210 chipset A+E Key port M.2 network card 1000m adapter 210 chip wireless network adapter

Item Code: 1005003931556191
Price: $ 54.25 $ 70.6
["Intel I210 chipset A+E Key port M.2 network card","Product Feature.","* Compatible with PCI-E MINI card electromechanical specification revision 1.2","* Compatible with Half\/Full size Mini card type from factor
\n* Fully compliant with PCI-Express Base Sepcification Revision 1.1
\n* Single Lane X1 PCI-express with throughout up to 2.5Gbps
\n* Full-duplex operation at 10\/100\/1000Mbs","* Half-duplex operation at 10\/100Mbs
\n* Fully Plug and Play compatible
\n* 10\/100\/1000 data rate auto negotiation operation
\n* IPv4 and IPv6 check sum offload support
\n* Fully Compliant with IEEE 802.3, 802.3 u, 802.3 ab","* Support full duplex flow control (IEEE 802.3 x)","* Supports IEEE802.1P Layer 2 Priority Encoding","* Supports IEEE802.1Q VLAN tagging
\n* Receive Side Scaling(RSS) with two hardware receive queues","* Supports jumbo frame to 9k bytes","* Cross over detectino and Auto correction operation
\n",null]
Sale

usb wifi adapter Mini PCI-E 3G/4G WWAN GPS module Sierra MC7700 PCI Express 3G HSPA LTE 100MBP Wireless WWAN WLAN Card GPS Unlocked Free shipping best wifi adapter for pc

Item Code: 32441939415
Price: $ 36.99
["LTE 700\/AWS, WCDMA 850\/1900\/2100 MHz, EDGE\/GPRS\/850\/900\/1800\/1900 MHz","None: this card can not support HP\/Lenovo."]

best wifi adapter for pc Mini PC WiFi adapter 150M USB WiFi antenna Wireless Computer Network Card 802.11n/g/b Portable USB High Quality Wifi Receivers network adapter

Item Code: 33047001897
Price: $ 29.03 $ 29.07
["Features:","Complies with IEEE 801.11n IEEE 802.11g, IEEE 802.11b standards","
","1x1\/1x2 modes","
","STBC Support for Extended Range","
","Legacy and High Throughput Modes","
","20MHz\/40MHz bandwidth","
","Reverse Direction Data Flow and Frame Aggregation","
","WEP 64\/128, WPA, WPA2 Support","
","Multiple BSSID Support","
","Provides USB 2.0 Hi-Speed interface","
","CCX V1.0 V2.0 V3.0 Compliance","
","Low Power with Advanced Power Management","
","Works for Windows 7, for Windows XP, for Windows Vista and for Windows 2000","

","Specifications:","
","Chip: 8188EUS","
","Standard: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA\/CA with ACK","
","Interface: USB2.0","
","Frequency Range:2.4GHz-2.4835GHz","
","Radio Data Rate:","
","11N:150\/54\/28\/14\/7\/3(adaptive)","
","11G: 54\/28\/14\/7\/3 (adaptive)","
","11b: 11\/5.5\/2\/1M (adaptive)","
","Channel: 1~11 (US, Canada); 1~13 (Europe) ; 1~14 (Japan)","
","Spread Spectrum: DSSS","
","Modulation: BPSK, QPSK, CCK and OFDM (BPSK\/QPSK\/16-QAM\/ 64-QAM)","
","Transmission Distance: Indoor up to 100m, outdoor up to 300m (it is limited in an","
","environment)","
","Transmit Power: 15dBm","
","Antenna plus: 2X2dBi","
","LED Indicator: Status","
","Data Security: WPA; 64\/128-bit WEP; TKIP\/AES","
","Environment: Operating Temperature: 0c~40(32~104)","
","Operating Humidity: 10%~90% non-condensing","

","Specifications:","
","Net weight:1.8g","
","Package weight:8g","
","Color: Black","
","Packing content:","
","1 x 150M WIFI Wireless Adapter"]
Sale

Sierra Không Dây EM7565 LTE-Cao Cấp Pro Module Mèo-12 Toàn Cầu Kết Nối Với 3G Fallback Cho Thinkpad Carbon x1 6th Laptop wifi adapter

Item Code: 1005003792182340
Price: $ 94.89 $ 120.99
["M\u00f4 T\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","Lenovo PN:SW10M73253","Ch\u1ec9 cho ThinkPad X1 Carbon 6th Gen -(Lo\u1ea1i 20KH, 20KG) Laptop","Sierra Kh\u00f4ng D\u00e2y AirPrime EM7565 l\u00e0 to\u00e0n c\u1ea7u \u0111\u1ea7u ti\u00ean LTE-Cao C\u1ea5p PRO t\u1ebf b\u00e0o m\u00f4 \u0111un, t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n cho nhanh nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi IOT \u1ee9ng d\u1ee5ng cho m\u00e1y t\u00ednh di \u0111\u1ed9ng, m\u1ea1ng, v\u00e0 c\u00f4ng nghi\u1ec7p M2M. T\u1eadn d\u1ee5ng LTE-LAA v\u00e0 CBRS kh\u00f4ng c\u00f3 gi\u1ea5y ph\u00e9p ban nh\u1ea1c v\u00e0 t\u00e0u s\u00e2n bay t\u1eadp h\u1ee3p, n\u00e0y LTE-Cao C\u1ea5p PRO C\u00e1t-12 nh\u00fang Module EM7565 mang l\u1ea1i l\u00ean \u0111\u1ebfn 600Mbps t\u1ed1c \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1eddng xu\u1ed1ng v\u00e0 150mbps uplink t\u1ed1c \u0111\u1ed9, cung c\u1ea5p to\u00e0n c\u1ea7u 4G bao ph\u1ee7 tr\u00ean m\u1ed9t \u0110\u0129a \u0111\u01a1n module. V\u1edbi t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng fallback \u0111\u1ebfn m\u1ea1ng 3G v\u00e0 t\u00edch h\u1ee3p GNSS \u0111\u1ea7u thu (GPS, GLONASS, Beidou, v\u00e0 v\u1ec7 tinh Galileo H\u1ec7 th\u1ed1ng h\u1ed7 tr\u1ee3), EM7565 l\u00e0 l\u00fd t\u01b0\u1edfng cho \u0111i\u1ec7n to\u00e1n di \u0111\u1ed9ng, k\u1ebft n\u1ed1i m\u1ea1ng, v\u00e0 c\u00f4ng nghi\u1ec7p M2M \u1ee9ng d\u1ee5ng.","Sierra Airprime EM7565 h\u1ed7 tr\u1ee3 cho t\u00e0u s\u00e2n bay t\u1eadp h\u1ee3p v\u00e0 256 QAM, c\u1ea3i thi\u1ec7n \u0111\u00e1ng k\u1ec3 m\u1ea1ng hi\u1ec7u su\u1ea5t. C\u00e1c m\u00f4 \u0111un cung c\u1ea5p to\u00e0n c\u1ea7u LTE ph\u1ee7 s\u00f3ng tr\u00ean 24 LTE Bands v\u1edbi h\u1ea7u h\u1ebft t\u00e0u s\u00e2n bay ch\u1ee9ng nh\u1eadn trong ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p, v\u00ec v\u1eady c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u1ed9t module cho to\u00e0n c\u1ea7u m\u1ea1ng 4G, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n h\u00f3a s\u1ea3n xu\u1ea5t v\u00e0 Qu\u1ea3n L\u00fd T\u1ed3n kho. M\u1edbi nh\u00fang c\u00e1c module \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ebf h\u1ec7 th\u1ee9 n\u0103m c\u1ee7a LTE module t\u1eeb Sierra Kh\u00f4ng D\u00e2y, \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p trong PCI Express M.2 Y\u1ebfu t\u1ed1 h\u00ecnh th\u1ee9c, v\u00e0 h\u1ed7 tr\u1ee3 an to\u00e0n, ch\u1ee9ng th\u1ef1c firmware-Over-the-Air (FOTA) c\u1eadp nh\u1eadt. C\u00f9ng v\u1edbi h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c To\u00e1n t\u1eed ch\u1ee9ng nh\u1eadn trong ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p v\u00e0 m\u1ea1ng kh\u1ea3 n\u0103ng chuy\u1ec3n m\u1ea1ch, sierra EM7565 cho ph\u00e9p kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i Nh\u00e0 cung c\u1ea5p m\u1ea1ng m\u1ecdi l\u00fac m\u1ecdi cung c\u1ea5p linh ho\u1ea1t h\u01a1n trong s\u1ea3n xu\u1ea5t.","C\u00f3 m\u1ed9t anh trai m\u1eabu Sierra AirPrime EM7511 c\u00f3 t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt nh\u01b0 EM7565. \u1ede \u0111\u00e2y hi\u1ec7n nay, kh\u00e1c verndor Telit c\u0169ng ph\u00e1t h\u00e0nh m\u1ed9t t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Module Telit LM940 v\u1edbi t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt.","Sierra AirPrime EM7565 Th\u00f4ng S\u1ed1 K\u1ef9 Thu\u1eadt:","* D\u1ea1ng factore: PCI Express M.2","* Th\u1ec3 lo\u1ea1i: LTE Cat.12","* Chipset\/B\u1ed9 Vi X\u1eed L\u00fd: Qualcomm MDM9250","* H\u1ed7 tr\u1ee3 LTE d\u1ea3i T\u1ea7n S\u1ed1: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, b9, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28,","B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66","* H\u1ed7 tr\u1ee3 3G b\u0103ng T\u1ea7n: B1, B2, B3, B4, B5, B6, b8, B9","* Ng\u00e0y T\u1ed1c \u0110\u1ed9: cao \u0111i\u1ec3m t\u1ea3i v\u1ec1 l\u00ean \u0111\u1ebfn 600Mbps\/\u0111\u1ec9nh t\u1ea3i l\u00ean l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","* H\u1ec7 Th\u1ed1ng v\u1ec7 tinh: Galileo, GLONASS, GPS, Beidou","* Giao di\u1ec7n: USB 3.0, USB 2.0 T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao, SIM giao di\u1ec7n x 1 (1.8V\/3V)","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:"]
new
Sale

Dùng cho HP G4 G6 G7 MINI PAILIVON PCI-E 631956-001 Intel 1030 11230BNHMW 802.11b/g/n 300Mbps 2.4G wifi + BT Không Dây WIFI Thẻ lan to mobile adapter

Item Code: 1005001354201320
Price: $ 34.99
["Intel 1030 11230BNHMW Wifi + BT Kh\u00f4ng D\u00e2y LAN Th\u1ebb PCI-E 631956-001 Cho HP G4 G6 G7"," ","Ti\u00ean","Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Intel","\u0110i\u1ec1u ki\u1ec7n th\u1eadt 100%","Th\u00e0nh ph\u1ea7n bao g\u1ed3m:","Intel Centrino Wireless-N 1030X1","Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt","SPS #631956-001","Th\u00eam M\u1ed9t Ph\u1ea7n S\u1ed1: 11230BNHMW","K\u00edch th\u01b0\u1edbc (H x W x D) 26.8mm x 30.00mm x 2.4mm","S\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng d\u00e2y Th\u1ebb","Lo\u1ea1i Card PCI Express N\u1eeda Mini Card","Chipset Intel","Giao th\u1ee9c kh\u00f4ng d\u00e2y 802.11b, 802.11g, 802.11n","Hi\u1ec7u su\u1ea5t Wi-Fi 150-300 Mbps","Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Intel Centrino Wireless-N 1030 T\u1ea7n S\u1ed1 Duy Nh\u1ea5t (2.4 GHz)","M\u00f4 h\u00ecnh: 11230BNHMW","Thi\u1ebft b\u1ecb l\u1edbp: 802.11b \/ g \/ n Wi-Fi v\u00e0 Bluetooth k\u1ebft h\u1ee3p","Lo\u1ea1i: B\u00e1n Mini PCI-E Express Card","Th\u00e0nh ph\u1ea7n: WLAN + Bluetooth COMBO Card","T\u00ecnh tr\u1ea1ng: 100% nh\u00e3n hi\u1ec7u m\u1edbi","Gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m","Intel Centrino Wireless-N n\u0103m 1030 l\u00e0 1x2 IEEE 802.11b \/ g \/ n Wi-Fi Plus bluetooth","B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i kh\u00f4ng d\u00e2y cung c\u1ea5p l\u00ean \u0111\u1ebfn 300 Mbps Wi-Fi nh\u1eadn b\u0103ng th\u00f4ng l\u00ean \u0111\u1ebfn 2X","Range1 v\u00e0 \u0110\u1ec1u H\u01a1n K\u1ebft N\u1ed1i 1. N\u00e0y PCIe Mini-Th\u1ebb cung c\u1ea5p c\u1ea5u h\u00ecnh th\u1ea5p","Thi\u1ebft k\u1ebf cho hi\u1ec7n c\u00f3 m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay, c\u0169ng nh\u01b0 m\u1edbi h\u01a1n, m\u1ecfng h\u01a1n, nh\u1ecf h\u01a1n Laptop, Netbook v\u00e0","M\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng. Intel Centrino Wireless-N 1030 c\u0169ng h\u1ed7 tr\u1ee3 Intel-Ch\u1ec9 c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng c\u1ee7a v\u1eadt ch\u1ee7,","Nh\u01b0 Intel Wireless Display, \u0111\u1ec3 t\u0103ng c\u01b0\u1eddng ng\u00e0y nay di \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a l\u1ed1i s\u1ed1ng.","T\u00ednh n\u0103ng","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u0103ng g\u1ea5p 5 l\u1ea7n, t\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u0103ng g\u1ea5p 2 l\u1ea7n","K\u1ebft n\u1ed1i Bluetooth","IEEE 802.11b \/ g \/ n WLAN Adapter d\u1ef1a tr\u00ean IEEE ti\u00eau chu\u1ea9n","B\u1ea3o m\u1eadt n\u00e2ng cao qua 802.11i","Ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p h\u00e0ng \u0111\u1ea7u \u0110i\u1ec7n n\u0103ng ti\u00eau th\u1ee5 2","Wi-Fi PAN - Intel My WiFi C\u00f4ng Ngh\u1ec7 4","D\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng v\u1edbi Intel PROSet\/Kh\u00f4ng D\u00e2y WLAN","Ph\u1ea7n m\u1ec1m 4","H\u1ed7 tr\u1ee3 Cisco T\u01b0\u01a1ng Th\u00edch Ph\u1ea7n M\u1edf R\u1ed9ng V4","T\u1ed1i \u01b0u h\u00f3a cho k\u1ebft n\u1ed1i hi\u1ec7u qu\u1ea3","Intel Centrino ch\u1ee9ng nh\u1eadn \u0111i\u1ec3m truy c\u1eadp","L\u01b0u \u00fd!. Ki\u1ec3m tra \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng h\u1ec7 th\u1ed1ng c\u1ee7a b\u1ea1n h\u1ed7 tr\u1ee3 n\u00e0y Mini Card PCI-E.","Theo nh\u1eefng ho\u00e0n c\u1ea3nh,","HP G4-1128TU NB PC","HP G4-1202TX NB PC","HP G4-1203TX NB PC","HP G4-1206TX NB PC","HP G4-1216TX NB PC","HP G4-1217TX NB PC","HP G4-1218TX NB PC","HP G4-1220TU NB PC","HP G4-1221TU NB PC","HP G4-1238TX NB PC","HP G4-1239TX NB PC","HP G4-1240TX NB PC","HP G4-1241TX NB PC","HP G4-1242TX NB PC","HP G4-1319TU NB PC","HP G4-1320TU NB PC","HP G4-1323TX NB PC","HP G4-1324TX NB PC","HP G4-1325TX NB PC","HP G4-1326TX NB PC","HP G4-1328TX NB PC","HP G4-1339TX NB PC","HP G4-1340TX NB PC","HP G4-1341TX NB PC","HP G6-1102TX NB PC","HP G6-1103TU NB PC","HP G6-1103TX NB PC","HP G6-1104TU NB PC","HP G6-1112TX NB PC","HP G6-1113TX NB PC","HP G6-1114TX NB PC","HP G6-1116TU NB PC","HP G6-1116TX NB PC","HP G6-1117TX NB PC","HP G6-1118TU NB PC","HP G6-1118TX NB PC","HP G6-1129TX NB PC","HP G6-1130TX NB PC","HP G6-1131TX NB PC","HP G6-1140TX NB PC","HP G6-1141TX NB PC","HP G6-1206TU NB PC","HP G6-1207TX NB PC","HP G6-1208TX NB PC","HP G6-1219TU NB PC","HP G6-1222TX NB PC","HP G6-1224TU NB PC","HP G6-1224TX NB PC","HP G6-1225TU NB PC","HP G6-1233TX NB PC","HP G6-1305TX NB PC","HP G6-1306TX NB PC","HP G6-1311TU NB PC","HP G6-1314TX NB PC","HP G6-1319TX NB PC","HP G6-1320TX NB PC","HP MINI 110-4122TU NETBOOK","HP MINI 210 - 4014TU NETBOOK","HP MINI 210-4005TU NETBOOK","HP MINI 210-4006TU NETBOOK","HP MINI 210-4030TU NETBOOK","HP MINI 210-4110LA","HP MINI 210-4190CA NOTEBOOK","HP PAILIVON DV6-6C01TU NB PC","HP PAVILION DM1-4001XX NOTEBOOK","HP PAVILION DM1-4003TU","HP PAVILION DM1-4004TU","HP PAVILION DM1-4008TU","HP PAVILION DM1-4009TU","HP PAVILION DM1-4011TU","HP PAVILION DM1-4015TU","HP PAVILION DM1-4016TU","HP PAVILION DM1-4017TU","HP PAVILION DM1-4021TU","HP PAVILION DM1-4022TU","HP PAVILION DM1-4023TU","HP PAVILION DM1-4024TU","HP PAVILION DM1-4025TU","HP PAVILION DM1-4030BR NB PC","HP PAVILION DM1-4050US NOTEBOOK","HP PAVILION DM1-4054NR NOTEBOOK","HP PAVILION DM1-4060LA NB PC","HP PAVILION DM1-4100TU NB PC","HP PAVILION DM1-4107TU NB PC","HP PAVILION DM1-4108TU NB PC","HP PAVILION DM1-4115TU NB PC","HP PAVILION DM1-4116TU NB PC","HP PAVILION DM1-4119TU NB PC JPN2","HP PAVILION DM1-4170US NOTEBOOK","HP PAVILION DM1-4171NR NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-2033CL NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-2035BR NB PC","HP PAVILION DM4-2055BR NB PC","HP PAVILION DM4-2065BR NB PC","HP PAVILION DM4-2075BR NB PC","HP PAVILION DM4-2090LA NB PC","HP PAVILION DM4-2095BR NB PC","HP PAVILION DM4-2095LA NB PC L","HP PAVILION DM4-2135BR NB PC BRZL","HP PAVILION DM4-2155BR NB PC BRZL","HP PAVILION DM4-2175BR NB PC BRZL","HP PAVILION DM4-2180LA NB PC LTNA","HP PAVILION DM4-2184LA NB PC LTNA","HP PAVILION DM4-2185BR NB PC BRZL","HP PAVILION DM4-3000TU NB PC","HP PAVILION DM4-3002TX NB PC","HP PAVILION DM4-3003TX NB PC","HP PAVILION DM4-3004TX NB PC","HP PAVILION DM4-3005TX NB PC","HP PAVILION DM4-3006TX NB PC","HP PAVILION DM4-3007TX NB PC","HP PAVILION DM4-3008TX NB PC","HP PAVILION DM4-3009TX NB PC","HP PAVILION DM4-3011TX NB PC","HP PAVILION DM4-3012TX NB PC","HP PAVILION DM4-3013CL NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-3013TX NB PC","HP PAVILION DM4-3015TX NB PC","HP PAVILION DM4-3022TX NB PC","HP PAVILION DM4-3023TX NB PC","HP PAVILION DM4-3027TX NB PC","HP PAVILION DM4-3028TX NB PC AUST","HP PAVILION DM4-3029TX NB PC","HP PAVILION DM4-3050US NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-3052NR NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-3070CA NOTEBOOK","HP PAVILION DM4-3","Tr\u00ecnh \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n & Ph\u1ea7n M\u1ec1m:<\/strong>","Https:\/\/downloadcenter.intel.com\/<\/strong>"]
new

phone lan adapter Grwibeou 1200Mbps Không Dây USB 3.0 Wifi 2.4Ghz 5GHz Kép 802.11AC RTL8812BU Phát Mạng Cho laptop Máy Tính Để Bàn wifi card for pc

Item Code: 1005003765293911
Price: $ 36.13 $ 43.55
["Grwibeou 1200Mbps Kh\u00f4ng D\u00e2y USB 3.0 Wifi 2.4Ghz 5Ghz Dual Band 802.11AC RTL8812BU Dongle Card M\u1ea1ng Cho laptop M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n","T\u00ednh n\u0103ng:","1. si\u00eau T\u1ed1c \u0110\u1ed9 USB 3.0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i nhanh h\u01a1n 10 l\u1ea7n so v\u1edbi USB 2.0, s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u h\u01a1n tr\u00f4i ch\u1ea3y v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3. T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi USB 2.0 v\u00e0 USB 1.1 thi\u1ebft b\u1ecb c\u0169ng nh\u01b0.
\n2. RTL8812BU Chipset
\n3. H\u1ed7 tr\u1ee3 64\/128 WEP, WPA \/ WPA2, WPA-PSK \/ WPA2-PSK m\u00e3 h\u00f3a
\n4. n\u0103m 802. 11AC\/A\/B\/g\/n, 2.4G \/ 5.0Ghz, t\u1ed1i \u0111a t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i 1167Mbps (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps)
\n5. M\u00f4 ph\u1ecfng AP ch\u1ee9c n\u0103ng
\n6. T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi Windows xp32 \/ 64, Vista 32\/64, Win7 32\/64, Win8 32\/64, MAC
\n7. c\u1ef1c th\u1ea5p-Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111i\u1ec7n n\u0103ng, ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng
\n8. Truy\u1ec1n t\u1ea3i \u0110i\u1ec7n: <20dBm","M\u00f4 t\u1ea3:","Chipset RTL8812BU
\nTi\u00eau chu\u1ea9n IEEE802.11 AC\/A\/B\/g\/n
\nLo\u1ea1i giao di\u1ec7n USB3.0\/T\u01b0\u01a1ng Th\u00edch USB2.0
\nCh\u1ebf \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n T\u1eadp Trung (C\u01a1 S\u1edf H\u1ea1 T\u1ea7ng) v\u00e0 Peer-To-peer (Sau C\u00f4ng Nguy\u00ean-H\u1ecdc)
\n\u0102ng ten X\u00e2y D\u1ef1ng trong \u0103ng ten
\nT\u1ed1c \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y 2.4G:300Mbps ;5.0G:867Mpbs
\nD\u1eef li\u1ec7u \u0111i\u1ec1u ch\u1ebf BPSK,QPSK,CKK,OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-OAM)
\nT\u1ea7n s\u1ed1 2.4GHz\/5.0GHz
\nM\u00e3 h\u00f3a 64\/128\/152 ch\u1eef s\u1ed1 m\u00e3 h\u00f3a WEP, WPA\/WPA-PSK,WPA2\/WPA2-PSK M\u00e3 H\u00f3a v\u00e0 WPS m\u1ed9t kh\u00f3a m\u00e3 h\u00f3a
\nH\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh Windows XP\/Vista\/WIN 7\/WIN 8 v. v.
\nT\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi:
\nT\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u laptop m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:","1*1200Mbps Kh\u00f4ng D\u00e2y M\u1ea1ng USB 3.0 Th\u1ebb
\n1 * CD \u0110\u0129a"]
Sale

phone lan adapter WiFi 6E Intel AX210 Không Dây Wifi Trị Ban Nhạc PCIe Mạng 2.4G/5G/6Ghz 802.11AX Bluetooth 5.2 Cho Máy Tính Hỗ Trợ Win10/11 wireless network adapter

Item Code: 1005003906393848
Price: $ 70.21 $ 127.13
["AX3000Mbps PCIe WiFi Card for PC WiFi 6E with Bluetooth 5.2 802.11AX Tri-Band (2.4\/5\/6Ghz) Wireless Wi-Fi 6 Card with MU-MIMO,OFDMA,Ultra-Low Latency Network Card,Supports Windows 10\/11(64bit)"," WiFi 6E AX3000 wireless PCIe card, updated to 6G\/5.8G\/2.4Ghz Tri-Band, Bluetooth5.2 ","How to install the WiFi & Bluetooth driver: ","-It is very simple to install directly using the driver disk provided in the package","Wireless Bluetooth for Windows 10 WIFI 6E PCIe Card Specifications:","- Support tri-band 2.4GHz\/5.8GHz\/6Ghz, Frequency 6GHz up to 1200Mbps,Frequency 5.8GHz up to 1200Mbps, Frequency 2.4GHz up to 600Mbps. ","- The latest Bluetooth 5.2 Expand the range of 4 x Bluetooth 4.2 ","- 2 * 6dBi powerful signal-boost , high-gain antennas greatly increase range for a smoother online experience further away. ","- Next Generation Gigabit WI-FI supports 802.11ax-OFDMA|1024-QAM|80-160MHZ Bandwidth ","- The latest security enhancements WPA3 provides enhanced protection in personal password safety ","Compatibility: ","- supports legacy Wi-Fi 4, 5, 6 ,supports bluetooth 5.1,5.0,4.2, compatible for Bluetooth printer, Bluetooth keyboard&mouse, tablet&Phone, Bluetooth Speaker, Bluetooth Headphone and so on. ","- Full support for latest Microsoft* Windows 10\/11 OS. ","-supports IEEE WLAN Standard 802.11a\/b\/g\/n\/ac\/ax ","-supports interface PCI-E\/X1\/X4\/X8\/X16, 9-pin usb for Bluebooth"," Package Listing:","- 1 * AX3000 Wifi Card","- 1 * Disk drive","- 1 * Bluetooth Line","- 1 * Low Profile Space Bracket","- 2 * Screws","- 1 * Screwdriver","- 2 * 6dBi Antenna","- 1 * user's manual"]
new
Sale

2500Mbps 10/100/1000Mbps Ethernet 2.5 Gigabit USB C To Lan RJ45 Card Mạng USB HUB Cho MacBook iPad Pro USB-C Ethernet best wifi adapter for pc

Item Code: 1005003953080610
Price: $ 36.33 $ 44.54
["\u1ed4 \u0111\u0129a:
Https:\/\/www.asix.com.tw\/products.php?op=pItemdetail&PItemID=131;71;112"]
Sale

wifi adapter for desktop Dành Cho Laptop Lenovo Thinkpad X220 X230 X120E X130E T420 T430 T520 L420 RTL8188CE Mini PCI-E Wifi Không Dây Thẻ 60Y3247 60Y3249 04W3750 mobile lan adapter

Item Code: 1005002523947297
Price: $ 30.85
["T\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m: RTL8188CE","FRU P\/N:60Y3249","T\u1ea7n s\u1ed1: 2.4G","T\u1ed1c \u0111\u1ed9: 150Mbps","Giao th\u1ee9c: 802.11b\/g\/n","\u0110i\u1ec1u ki\u1ec7n: S\u1eed D\u1ee5ng (Th\u1eed Nghi\u1ec7m tr\u01b0\u1edbc khi xu\u1ea5t h\u00e0ng)","T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi:","\\ T \\ t \\ t \\ tM\u00e0n h\u00ecnh thay cho laptop Lenovo ThinkPad","S220,","B430, B490","L420, L520,","T420, T420s, T420i, T420si, T430, T430s, T520","X100e, X120, X121e, X130e, X131e(AMD), X220, X220i, X220t, x220it, X230","E30, E31, E120, E125, E220s, E320, E325, E330, E420, E425, e435, E520, E525, E530, E535,","Edge13, Edge14, Edeg15,","W520","N\u00f3 kh\u00f4ng th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 kh\u00e1c Laptop!","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","1 * RTL8188CE card wifi","2 * \u1ed1c v\u00edt"]

TEROW Wifi5 AC1200Mbps Wifi 2 Băng Tần 5GHz 2.4Ghz 802.11AC RTL8812BU Ăng Ten Wifi Dongle Mạng Dành Cho Laptop máy Tính Để Bàn network adapter

Item Code: 1005002635381245
Price: $ 35.56
["M\u1edbi USB 3.0 1200Mbps Wifi 2 B\u0103ng T\u1ea7n 5Ghz 2.4Ghz 802.11AC RTL8812BU \u0102ng Ten Wifi Dongle Card M\u1ea1ng d\u00e0nh cho Laptop M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n","T\u00ednh n\u0103ng","* Si\u00eau T\u1ed1c \u0110\u1ed9 USB 3.0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i nhanh h\u01a1n 10 l\u1ea7n so v\u1edbi USB 2.0, s\u1eed d\u1ee5ng nhi\u1ec1u h\u01a1n tr\u00f4i ch\u1ea3y v\u00e0 hi\u1ec7u qu\u1ea3. T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi USB 2.0 v\u00e0 USB 1.1 thi\u1ebft b\u1ecb c\u0169ng nh\u01b0.

* RTL8812BU Chipset

* H\u1ed7 tr\u1ee3 64\/128 WEP, WPA \/ WPA2, WPA-PSK \/ WPA2-PSK m\u00e3 h\u00f3a

* 802. 11AC\/A\/B\/g\/n, 2.4G \/ 5.0Ghz, t\u1ed1i \u0111a t\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n t\u1ea3i 1167Mbps (2.4G 300Mbps + 5G 867Mbps)

* M\u00f4 ph\u1ecfng AP ch\u1ee9c n\u0103ng

* T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi Windows xp32 \/ 64, Vista 32\/64, Win7 32\/64, Win8 32\/64, MAC

* C\u1ef1c th\u1ea5p-C\u00f4ng su\u1ea5t thi\u1ebft k\u1ebf, ti\u1ebft ki\u1ec7m n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng

* C\u00f4ng Su\u1ea5t ph\u00e1t: <20dBm","Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt","Chipset RTL8812BU
Ti\u00eau chu\u1ea9n IEEE802.11 AC\/A\/B\/g\/n
Lo\u1ea1i giao di\u1ec7n USB3.0\/T\u01b0\u01a1ng Th\u00edch USB2.0
Ch\u1ebf \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n T\u1eadp Trung (C\u01a1 S\u1edf H\u1ea1 T\u1ea7ng) v\u00e0 Peer-To-peer (Sau C\u00f4ng Nguy\u00ean-H\u1ecdc)
\u0102ng ten X\u00e2y D\u1ef1ng trong \u0103ng ten
T\u1ed1c \u0111\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y 2.4G:300Mbps ;5.0G:867Mpbs
D\u1eef li\u1ec7u \u0111i\u1ec1u ch\u1ebf BPSK,QPSK,CKK,OFDM(BPSK,QPSK,16-QAM,64-OAM)
T\u1ea7n s\u1ed1 2.4GHz\/5.0GHz
M\u00e3 h\u00f3a 64\/128\/152 ch\u1eef s\u1ed1 m\u00e3 h\u00f3a WEP, WPA\/WPA-PSK,WPA2\/WPA2-PSK M\u00e3 H\u00f3a v\u00e0 WPS m\u1ed9t kh\u00f3a m\u00e3 h\u00f3a
H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh Windows XP\/Vista\/WIN 7\/WIN 8 v. v.
T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi:
T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u laptop m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n","Danh s\u00e1ch g\u00f3i h\u00e0ng","1X AC1200Mbps B\u1ed9 Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i Kh\u00f4ng D\u00e2y","S\u1ea3n ph\u1ea9m M\u00e0n h\u00ecnh hi\u1ec3n th\u1ecb"]
new
Sale

RTL8822BE RTL8822 WiFi + Bluetooth4.1 NGFF Không Dây WiFi Thẻ 2.4G / 5GHz SP: 915623-001 CARD WIFI best wifi adapter for pc

Item Code: 32980008545
Price: $ 32.03 $ 32.78
["H\u1ed7 tr\u1ee3 k\u1ebft n\u1ed1i Wi-Fi t\u1ea7n s\u1ed1: 2.4G \/ 5GHz","Giao th\u1ee9c kh\u00f4ng d\u00e2y: IIEEE802.11AC \/ A \/ B \/ G \/ N.","M\u00f4 h\u00ecnh: RTL8822BE","Lo\u1ea1i: Kh\u00f4ng D\u00e2y","\u1ee8ng d\u1ee5ng: Laptop","Lo\u1ea1i: N\u1ed9i B\u1ed9","Lo\u1ea1i giao di\u1ec7n: NGFF","\u00c1p d\u1ee5ng lo\u1ea1i m\u1ea1ng: Ethernet","Quy c\u00e1ch \u0111\u00f3ng g\u00f3i: kh\u00f4ng","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n: 433 Mbps","B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i \u1ed5 c\u1eafm: NGFF","Bluetooth: 4."]
Sale

pc wifi adapter Ngoài trời Wifi Receiver 2.4 ghz 150 Mbps USB Không Dây Adapter 1 wát Công Suất Cao 13dBi Antenna 1.5 km Wifi Phạm Vi wifi AP mềm Phát bluetooth card

Item Code: 32854811113
Price: $ 52.27 $ 89.34
["Ngo\u00e0i tr\u1eddi Wifi Receiver 2.4 ghz 150 Mbps USB Kh\u00f4ng D\u00e2y Adapter 1 w\u00e1t C\u00f4ng Su\u1ea5t Cao 13dBi Antenna 1.5 km Wifi Ph\u1ea1m Vi wifi AP m\u1ec1m Ph\u00e1t<\/a>","USD 23.91<\/em>\/piece","W66L 2dBi Antenna 300 Mbps USB Kh\u00f4ng D\u00e2y Adapter 802.11N USB Wifi Thu 2.4 ghz Wifi Dongle cho M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n\/M\u00e1y T\u00ednh X\u00e1ch Tay card m\u1ea1ng<\/a>","USD 9.73<\/em>\/piece","300 Mbps Kh\u00f4ng D\u00e2y USB Wifi Adapter Mini Wifi Receiver Home Card M\u1ea1ng cho M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n\/M\u00e1y T\u00ednh X\u00e1ch Tay<\/a>","USD 4.87<\/em>\/piece","150 Mbps Su\u1ea5t Cao USB Kh\u00f4ng D\u00e2y Adapter Home Card M\u1ea1ng B\u00ean Ngo\u00e0i \u0102ng-ten K\u00e9p Wifi Thu \u0111\u1ed1i v\u1edbi M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n<\/a>","USD 13.47<\/em>\/piece","Mi\u1ec5n ph\u00ed Internet 150 Mbps Kh\u00f4ng D\u00e2y USB Adapter C\u00f4ng Su\u1ea5t Cao \u0110i\u1ec3m Truy C\u1eadp Kh\u00f4ng D\u00e2y Blueway USB Wifi M\u1ea1ng 5dBi Antenna Wifi Receiver<\/a>","USD 12.43<\/em>\/piece","M\u00f4 h\u00ecnh: WM-N8000
\nT\u1ed1i \u0111a Kho\u1ea3ng C\u00e1ch Ngo\u00e0i Tr\u1eddi Cao C\u00f4ng Su\u1ea5t Kh\u00f4ng D\u00e2y 802.11b\/g\/n Adapter USB 2.0","M\u00f4 t\u1ea3:<\/strong>
\nT\u1ed1i \u0110a Kho\u1ea3ng C\u00e1ch Ngo\u00e0i Tr\u1eddi l\u00e0 m\u1ed9t m\u1ea1nh m\u1ebd 80211b\/g\/n WLAN USB Adapter W\/13dBi Omni-\u0103ng ten \u0111\u1eb3ng h\u01b0\u1edbng. Kh\u00e1c v\u1edbi c\u00e1c c\u00e1c 2dBi Omni h\u01b0\u1edbng \u0103ng ten, \u01b0u \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a 13dBi Omni-\u0102ng ten \u0111\u1eb3ng h\u01b0\u1edbng v\u00e0 cao 1000mW \u0111i\u1ec7n \u0111\u1ea7u ra v\u1edbi nhau c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ea1t h\u01a1n m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4ng bao gi\u1edd \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u01b0\u1edbc khi v\u1edbi c\u00e1c b\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i kh\u00f4ng d\u00e2y. T\u1ed1i \u0110a Kho\u1ea3ng C\u00e1ch Ngo\u00e0i Tr\u1eddi l\u00e0 ch\u1ed1ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc, ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1eb7t trong nh\u00e0 ho\u1eb7c ngo\u00e0i tr\u1eddi. T\u00ean L\u1eeda cung c\u1ea5p m\u1ea1nh m\u1ebd v\u00e0 hi\u1ec7u su\u1ea5t \u1ed5n \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ec3 PC & NB li\u00ean k\u1ebft th\u00e0nh kh\u00f4ng gi\u1edbi h\u1ea1n m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y th\u1ebf gi\u1edbi. N\u00e2ng c\u1ea5p m\u1ea1ng ng\u00e0y nay v\u00e0 th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c nhanh h\u01a1n t\u1ed1c \u0111\u1ed9 internet tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.","T\u00ednh n\u0103ng:<\/strong>
\n1. D\u00e0i 1500 m\u00e9t Kho\u1ea3ng C\u00e1ch
\n2. 1W c\u00f4ng su\u1ea5t C\u1ef1c cao \u0111\u1ea7u ra
\n3. Thi\u1ebft k\u1ebf ch\u1ed1ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc cho trong nh\u00e0 v\u00e0 ngo\u00e0i tr\u1eddi c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng.
\n4. Hi\u1ec7u su\u1ea5t 300% (So v\u1edbi m\u1ed9t ti\u00eau chu\u1ea9n 2dbi \u0103ng-ten)
\n5. n\u0103m 300% kho\u1ea3ng c\u00e1ch (so s\u00e1nh v\u1edbi m\u1ed9t ti\u00eau chu\u1ea9n 2dbi \u0103ng-ten)
\n6. th\u00f4ng minh \u0102ng Ten MIMO cho k\u1ebft n\u1ed1i t\u1ea7m xa
\n7. WMM (Wi-Fi \u0110a Ph\u01b0\u01a1ng Ti\u1ec7n) ch\u1ee9c n\u0103ng h\u1ed7 tr\u1ee3
\n8. 13dBi c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh Omni h\u01b0\u1edbng Anten \u0111\u1ed9 l\u1ee3i cao
\n9. NDS v\u00e0 PSP X-LINK h\u1ed7 tr\u1ee3
\n10. ph\u1ea7n m\u1ec1m AP H\u1ed7 tr\u1ee3 ch\u1ebf \u0111\u1ed9
\n11. 256-bit WEp
\n12. WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
\n13. H\u1ed7 tr\u1ee3 Beini","\"QQ20170711144241\"\"QQ20170711144245\"\"1034373183_1461330037\"\"1034373186_1461330037\"\"1034386049_1461330037\"","Quy c\u00e1ch:","Chipset","Ralink RT3070","Ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE 802.11b\/g\/n","Giao di\u1ec7n","USB 2.0 v\u00e0 1.1 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch","Lo\u1ea1i anten","C\u1ed1 \u0111\u1ecbnh 13dBi l\u01b0\u1ee1ng c\u1ef1c \u0102ng ten","C\u00f4ng Su\u1ea5t m\u00e1y ph\u00e1t","28 \u00b1 1.5dBm (1000 mW)","\u0110i\u1ec7n n\u0103ng ti\u00eau th\u1ee5","Truy\u1ec1n t\u1ea3i <1000mA.","Nh\u1eadn <600mA","Ph\u1ea1m Vi ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng","L\u00ean \u0111\u1ebfn 1500 m\u00e9t (T\u00f9y Thu\u1ed9c v\u00e0o m\u00f4i tr\u01b0\u1eddng xung quanh)","T\u1ea7n s\u1ed1","IEEE 802.11b: 2.4 ~ 2.497GHz.","IEEE 802.11g: 2.4 ~ 2.4835GHz","Ph\u01b0\u01a1ng Ph\u00e1p \u0111i\u1ec1u ch\u1ebf","IEEE 802.11b: DBPSK \/ DQPSK \/ CCK.","IEEE 802.11g: BPSK \/ QPSK\/ 16QAM \/ 64QAM","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Truy\u1ec1n D\u1eef li\u1ec7u","802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps.","802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps.","802.11n: l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","An Ninh","WEP (64\/128\/256Bit). WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, TKIP\/AES","Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng K\u00eanh","K\u00eanh 1 ~ 11 (HOA K\u1ef2 v\u00e0 Canada). K\u00eanh 1 ~ 13 (Ch\u00e2u \u00c2u v\u00e0 c\u00e1c khu v\u1ef1c kh\u00e1c)","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng","0 ~ 55 C","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 l\u01b0u tr\u1eef","-20 ~ 70 C","\u0110\u1ed9 \u1ea9m","5 ~ 90%","Tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng","146g","<\/strong>","Pakage n\u1ed9i dung:<\/strong>","1 * m\u1ea1ng LAN kh\u00f4ng d\u00e2y USB Adapter","1 * \u0111\u1ed9 L\u1ee3i cao 13dBi L\u01b0\u1ee1ng C\u1ef1c \u0102ng Ten","1 * \u0110i\u1ec1u khi\u1ec3n\/H\u01b0\u1edbng D\u1eabn S\u1eed D\u1ee5ng \u0110\u0128A CD","1 * \u1ed1c v\u00edt B\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5"]
Sale

Intel Không Dây-AC 8260 8260NGW 8260ac NGFF M.2 Kép Thẻ 802.11a/B/G/N/ac 867Mbps BT 4.2 Module Wifi Mạng wifi and bluetooth card for pc

Item Code: 32617959191
Price: $ 35.99
["Gi\u1edbi Thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m<\/strong>","M\u00f4 h\u00ecnh: 8260NGW<\/strong>","Giao di\u1ec7n: NGFF<\/strong>","H\u1ed7 tr\u1ee3 802.11ac<\/strong>","C\u1eadp nh\u1eadt \u0111\u1ebfn 867Mbps<\/strong>","2 b\u0103ng t\u1ea7n: 2.4 GHz, 5 GHz<\/strong>","2 \u00d7 2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2 B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i<\/strong>","H\u1ed7 tr\u1ee3 H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh:<\/strong>","Microsoft Windows 7, Microsoft Windows8.1, Microsoft Windows 10<\/strong>","Compatibel v\u1edbi: Kh\u00f4ng cho IBM\/Lenovo m\u00f4 h\u00ecnh<\/strong>","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:<\/strong>","1 x Card Wireless<\/strong>","\u1ed4 \u0111\u0129a Kh\u00f4ng Bao G\u1ed3m!!<\/strong>"]

Sierra Không Dây EM7565 LTE-Cao Cấp Pro Module Mèo-12 Toàn Cầu Kết Nối Với 3G Fallback Cho Thinkpad Carbon x1 6th Laptop wireless card

Item Code: 1005003879224231
Price: $ 95.79 $ 121.99
["M\u00f4 T\u1ea3 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","Lenovo PN:SW10M73253","Ch\u1ec9 cho ThinkPad X1 Carbon 6th Gen -(Lo\u1ea1i 20KH, 20KG) Laptop","Sierra Kh\u00f4ng D\u00e2y AirPrime EM7565 l\u00e0 to\u00e0n c\u1ea7u \u0111\u1ea7u ti\u00ean LTE-Cao C\u1ea5p PRO t\u1ebf b\u00e0o m\u00f4 \u0111un, t\u1ea1o \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n cho nhanh nh\u1ea5t th\u1ebf gi\u1edbi IOT \u1ee9ng d\u1ee5ng cho m\u00e1y t\u00ednh di \u0111\u1ed9ng, m\u1ea1ng, v\u00e0 c\u00f4ng nghi\u1ec7p M2M. T\u1eadn d\u1ee5ng LTE-LAA v\u00e0 CBRS kh\u00f4ng c\u00f3 gi\u1ea5y ph\u00e9p ban nh\u1ea1c v\u00e0 t\u00e0u s\u00e2n bay t\u1eadp h\u1ee3p, n\u00e0y LTE-Cao C\u1ea5p PRO C\u00e1t-12 nh\u00fang Module EM7565 mang l\u1ea1i l\u00ean \u0111\u1ebfn 600Mbps t\u1ed1c \u0111\u1ed9 \u0111\u01b0\u1eddng xu\u1ed1ng v\u00e0 150mbps uplink t\u1ed1c \u0111\u1ed9, cung c\u1ea5p to\u00e0n c\u1ea7u 4G bao ph\u1ee7 tr\u00ean m\u1ed9t \u0110\u0129a \u0111\u01a1n module. V\u1edbi t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng fallback \u0111\u1ebfn m\u1ea1ng 3G v\u00e0 t\u00edch h\u1ee3p GNSS \u0111\u1ea7u thu (GPS, GLONASS, Beidou, v\u00e0 v\u1ec7 tinh Galileo H\u1ec7 th\u1ed1ng h\u1ed7 tr\u1ee3), EM7565 l\u00e0 l\u00fd t\u01b0\u1edfng cho \u0111i\u1ec7n to\u00e1n di \u0111\u1ed9ng, k\u1ebft n\u1ed1i m\u1ea1ng, v\u00e0 c\u00f4ng nghi\u1ec7p M2M \u1ee9ng d\u1ee5ng.","Sierra Airprime EM7565 h\u1ed7 tr\u1ee3 cho t\u00e0u s\u00e2n bay t\u1eadp h\u1ee3p v\u00e0 256 QAM, c\u1ea3i thi\u1ec7n \u0111\u00e1ng k\u1ec3 m\u1ea1ng hi\u1ec7u su\u1ea5t. C\u00e1c m\u00f4 \u0111un cung c\u1ea5p to\u00e0n c\u1ea7u LTE ph\u1ee7 s\u00f3ng tr\u00ean 24 LTE Bands v\u1edbi h\u1ea7u h\u1ebft t\u00e0u s\u00e2n bay ch\u1ee9ng nh\u1eadn trong ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p, v\u00ec v\u1eady c\u00e1c doanh nghi\u1ec7p c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u1ed9t module cho to\u00e0n c\u1ea7u m\u1ea1ng 4G, \u0111\u01a1n gi\u1ea3n h\u00f3a s\u1ea3n xu\u1ea5t v\u00e0 Qu\u1ea3n L\u00fd T\u1ed3n kho. M\u1edbi nh\u00fang c\u00e1c module \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ebf h\u1ec7 th\u1ee9 n\u0103m c\u1ee7a LTE module t\u1eeb Sierra Kh\u00f4ng D\u00e2y, \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p trong PCI Express M.2 Y\u1ebfu t\u1ed1 h\u00ecnh th\u1ee9c, v\u00e0 h\u1ed7 tr\u1ee3 an to\u00e0n, ch\u1ee9ng th\u1ef1c firmware-Over-the-Air (FOTA) c\u1eadp nh\u1eadt. C\u00f9ng v\u1edbi h\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c To\u00e1n t\u1eed ch\u1ee9ng nh\u1eadn trong ng\u00e0nh c\u00f4ng nghi\u1ec7p v\u00e0 m\u1ea1ng kh\u1ea3 n\u0103ng chuy\u1ec3n m\u1ea1ch, sierra EM7565 cho ph\u00e9p kh\u00e1ch h\u00e0ng \u0111\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i Nh\u00e0 cung c\u1ea5p m\u1ea1ng m\u1ecdi l\u00fac m\u1ecdi cung c\u1ea5p linh ho\u1ea1t h\u01a1n trong s\u1ea3n xu\u1ea5t.","C\u00f3 m\u1ed9t anh trai m\u1eabu Sierra AirPrime EM7511 c\u00f3 t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt nh\u01b0 EM7565. \u1ede \u0111\u00e2y hi\u1ec7n nay, kh\u00e1c verndor Telit c\u0169ng ph\u00e1t h\u00e0nh m\u1ed9t t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Module Telit LM940 v\u1edbi t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt.","Sierra AirPrime EM7565 Th\u00f4ng S\u1ed1 K\u1ef9 Thu\u1eadt:","* D\u1ea1ng factore: PCI Express M.2","* Th\u1ec3 lo\u1ea1i: LTE Cat.12","* Chipset\/B\u1ed9 Vi X\u1eed L\u00fd: Qualcomm MDM9250","* H\u1ed7 tr\u1ee3 LTE d\u1ea3i T\u1ea7n S\u1ed1: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, b9, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28,","B29, B30, B32, B41, B42, B43, B46, B48, B66","* H\u1ed7 tr\u1ee3 3G b\u0103ng T\u1ea7n: B1, B2, B3, B4, B5, B6, b8, B9","* Ng\u00e0y T\u1ed1c \u0110\u1ed9: cao \u0111i\u1ec3m t\u1ea3i v\u1ec1 l\u00ean \u0111\u1ebfn 600Mbps\/\u0111\u1ec9nh t\u1ea3i l\u00ean l\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","* H\u1ec7 Th\u1ed1ng v\u1ec7 tinh: Galileo, GLONASS, GPS, Beidou","* Giao di\u1ec7n: USB 3.0, USB 2.0 T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao, SIM giao di\u1ec7n x 1 (1.8V\/3V)","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:"]
new
Sale

Kebidu 600Mbps USB Wifi 2.4 Ghz 5GHz Ăng Ten Wifi 2 Băng Tần 802.11b/N/G/ AC Mini Máy Tính Không Dây Mạng Đầu Thu lan to mobile adapter

Item Code: 32950270341
Price: $ 31.45 $ 33.05
["Ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea3i v\u1ec1 c\u00e1c tr\u00ecnh \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n t\u1eadp tin qua c\u00e1c trang web:","Https:\/\/www.realtek.com\/en\/component\/zoo\/category\/rtl8811cu-software","T\u00ednh n\u0103ng:","2 B\u0103ng T\u1ea7n: Thay Th\u1ebf 11AC(5.8G) v\u00e0 11N(2.4G) k\u1ebft n\u1ed1i cho ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh TRUY\u1ec0N H\u00ccNH, phim HD, streaming, v\u00e0 ch\u01a1i game tr\u1ef1c tuy\u1ebfn \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh kh\u00f4ng d\u00e2y nhi\u1ec5u.","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Kh\u00f4ng D\u00e2y 433Mbps \u1edf b\u0103ng t\u1ea7n 5.8GHz ho\u1eb7c T\u1ed1c \u0110\u1ed9 150Mbps \u1edf b\u0103ng t\u1ea7n 2.4GHz.","H\u1ed7 tr\u1ee3 ph\u1ea7n M\u1ec1m AP ch\u1ebf \u0111\u1ed9 \u0111\u1ec3 t\u1ea1o ra m\u1ed9t hotspot Wi-Fi.","H\u1ed7 tr\u1ee3 WPS(Wi-Fi Protected Setup) ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p m\u00e3 h\u00f3a \u0111\u1ec3 Gi\u1ea3i Tho\u00e1t cho b\u1ea1n t\u1eeb nh\u1edb d\u00e0i m\u1eadt kh\u1ea9u.","Mini & Thi\u1ebft k\u1ebf di \u0111\u1ed9ng, d\u1ec5 mang theo thu\u1eadn ti\u1ec7n \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng.","Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt:","T\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m: Dual-Band Wifi Adapter","Chipset: RTL8811","Lo\u1ea1i giao di\u1ec7n: USB2 .0","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1: 2.4GHz + 5GHz","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 truy\u1ec1n: 600Mbps (11N:150Mbps, 11AC:433Mbps)","Ti\u00eau chu\u1ea9n: IEEE 802.11AC, 802.11b, 802.11g, 802.11n","C\u00f4ng Su\u1ea5t RF: 20dBm(MAX)","K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 29*15*7mm","N\u00fat: N\u00fat WPS","\u0110i\u1ec7n \u00e1p: DC5V \u00b1 5%","Ch\u1ec9 b\u00e1o \u0111\u00e8n LED: LINK\/H\u00c0NH \u0110\u1ed8NG","M\u00e3 h\u00f3a: M\u00e3 H\u00f3a WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA\/WPA2 64\/128bit M\u00e3 H\u00f3a.","H\u1ed7 tr\u1ee3 cho Windows XP\/Vista\/7\/8 WIN7\/8\/8.1\/10, Mac 10.4-10.11 OS v. v.","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","1x600M USB Wifi Adapter (kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00f3i l\u1ebb)"]
Sale

LTE Cat 4 4G module EM05-CE 5W10V25794 For Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th/9th P1 X1 Extreme Gen 4 T14 T15 X13 T14s L14 T14s Gen 2 best usb wifi adapter

Item Code: 1005003907136091
Price: $ 129.29 $ 136.99
["LTE Cat 4 4G module EM05-CE 5W10V25794 For Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8th\/9th P1 X1 Extreme Gen 4 T14 T15 X13 T14s L14 T14s Gen 2<\/strong>","support Lenovo laptop models:","X13","X1 Carbon 8th Gen","T14 Gen 2","T15 Gen 2","X13 Yoga Gen 2","X13 Gen 2","T14s Gen 2","L14 Gen 2","X1 Carbon 9th Gen","P1 Gen 4","X1 Extreme 4th","Yoga Duet 7- 13ITL6","Quectel EM05<\/strong>"," is an "," module adopting standard M.2 (NGFF) form factor. The space-saving M.2 form factor allows EM05 to be easily integrated into smaller and thinner devices. With a maximum data rate of 150Mbps downlink and 50Mbps uplink, it is optimized specially for M2M and IoT applications.","Quectel EM05 Module Specifications:","- ","Quectel EM05-CE<\/strong>"," (Variant for China\/Thailand\/India):
> LTE-FDD: B1\/B3\/B5\/B8
> LTE-TDD: B38\/B39\/B40\/B41
> WCDMA: B1\/B8
> CDMA: BC0"]
Sale

usb wifi adapter Sierra Không Dây AirPrime EM7340 4G LTE Thẻ FDD-LTE HSPA + Tốc Độ 100 Mbps Cat3 Mô Đun Intel XMM 7160 wifi card for desktop

Item Code: 1005003792444739
Price: $ 42.99
["EM7340 l\u00e0 m\u1ed9t m\u1edbi 4G LTE Module, h\u1ed7 tr\u1ee3 LTE d\u1eef li\u1ec7u t\u1ed1c \u0111\u1ed9 l\u00ean \u0111\u1ebfn 100 Mbps \u0111\u01b0\u1eddng xu\u1ed1ng v\u00e0 50 Mbps uplink v\u00e0 l\u00e0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi HSPA +, nh\u01b0ng Quad-band GSM\/GPRS\/EDGE T\u1ea7n s\u1ed1 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3. AirPrime EM7340 c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u00eam LTE frequecy ban nh\u1ea1c v\u00e0 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ee7 y\u1ebfu cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Nh\u1eadt B\u1ea3n.","L\u00e0 m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi anh em m\u00f4 h\u00ecnh cho th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng Nh\u1eadt B\u1ea3n, v\u00e0 EM7345 c\u00f3 th\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 GSM\/GPRS\/EDGE m\u1ea1ng.","EM7340 Kh\u00f4ng D\u00e2y Module Th\u00f4ng S\u1ed1 K\u1ef9 Thu\u1eadt:","* Model No: EM7340","* Th\u1ec3 lo\u1ea1i: 4G Module","* Y\u1ebfu T\u1ed1 h\u00ecnh th\u1ee9c: PCIe M.2","* Ch\u00e2n: 52-Pin","* T\u1ea7n s\u1ed1 ban nh\u1ea1c","-UMTS\/HSPA +: B1, B6, B8, B9, B11","-LTE FDD: Ban Nh\u1ea1c B1, B3, B8, B9, B18, B19, B21, B26","* C\u00f4ng ngh\u1ec7: LTE\/HSPA +","* T\u1ed1i \u0111a T\u1ed1c \u0110\u1ed9 T\u1ea3i Xu\u1ed1ng: 100 Mbps","* T\u1ed1i \u0111a T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Upload 50 Mbps","* Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9: -10 o C \u0111\u1ebfn 55 o C","* Ch\u1ee9ng nh\u1eadn: JATE\/TELEC","* T\u00e0u s\u00e2n bay Ch\u1ea5p Thu\u1eadn: KDDI, Docomo","* K\u1ebft n\u1ed1i: Ch\u00ednh, AUX\/GNSS","* USB: USB2.0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9 cao","* MIMO: C\u00f3","* GPS: \u0110\u1ed9c L\u1eadp GPS, A-GPS, GLONASS","* Contrl L\u1ef1a Ch\u1ecdn: C\u00e1c L\u1ec7nh AT","* H\u1ed7 tr\u1ee3 Window 8, Win 7","* Giao di\u1ec7n: USB","* H\u1ed7 Tr\u1ee3 gi\u1ecdng n\u00f3i: Kh\u00f4ng","* K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 42x30x2.3mm","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m: 1X EM7340 Th\u1ebb 4G"]

lan adapter for mobile BCM4313HMGB BCM4313 WiFi 1X1 BGN Adapter Thẻ Cho Lenovo Z370 G480 G580 G780 Y470 Y570 Y480 Y580 Series FRU 20002505 lan adapter for mobile

Item Code: 1005003351249311
Price: $ 29.48 $ 31.14
["T\u00ednh n\u0103ng:<\/strong>","Th\u00f4ng s\u1ed1 k\u1ef9 thu\u1eadt:<\/strong>","L\u01b0u \u00fd:","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:"]
new
Sale

wifi card Wi-Fi 6 MediaTek MT7921k MT7921 Wifi 6 1800M Bluetooth 5.2 Không Dây WIFI Card Mạng NGFF M.2 Hỗ Trợ Windows10/11 wifi usb

Item Code: 1005003916843106
Price: $ 40.11 $ 48.99
["M\u00f4 t\u1ea3:","M\u00f4 h\u00ecnh: MT7921
2 b\u0103ng t\u1ea7n: 2.4GHz\/5GHz (80MHz)
T\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u1ed1i \u0111a: T\u1ed1c \u0110\u1ed9 l\u00ean \u0111\u1ebfn 1200Mbps (Router ph\u1ea3i tr\u00ean 80MHz)
Phi\u00ean B\u1ea3n Bluetooth: Bluetooth 5.2
Giao di\u1ec7n: NGFF(M.2),22x30mm, kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 CNVI\/CNVIo2 giao di\u1ec7n.
\u0102ng ten \u0111a d\u1ea1ng: c\u00f3 H\u1ed7 Tr\u1ee3
H\u1ed7 tr\u1ee3 H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh: Ch\u1ec9 l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi Microsoft Windows 10 \/11 64 bit.
L\u01b0u \u00fd: Kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 Windows 7\/8\/8.1","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","1 * MT7921 card wifi","1 * v\u00edt"]
new
Sale

best wifi adapter for pc Miễn Phí Vận Chuyển Realtek RTL8723BE Mini PCI-E Wifi Phù Hợp Với Bluetooth 4.0 Không Dây Thẻ Cho E440 E540 S440 S540 FRU:04W3818 best wifi adapter for pc

Item Code: 32326442334
Price: $ 31.29 $ 31.99
["M\u00f4 h\u00ecnh: RTL8723BE
FRU:04W3818<\/strong>","
T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi: D\u00e0nh Cho E440 E540 S440 S540
Kh\u00f4ng cho ng\u01b0\u1eddi kh\u00e1c Laptop
","Thi\u1ebft b\u1ecb L\u1edbp: 802.11b\/g\/n + H\u1ed7 Tr\u1ee3 Bluetooth 4.0
N\u00e2ng c\u1ea5p l\u00ean 300M

B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:

1 x Mini PCIe Th\u1ebb<\/strong>","Thanh to\u00e1n<\/strong>","1. Ch\u00fang ta ch\u1ea5p nh\u1eadn Alipay, Ph\u00eda T\u00e2y Li\u00ean, TT. Ph\u1ea7n l\u1edbn t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ea5p nh\u1eadn th\u00f4ng qua an to\u00e0n thanh to\u00e1n B\u1ed9 vi x\u1eed l\u00fd KH\u1ebe \u01af\u1edaC.","2. Thanh to\u00e1n ph\u1ea3i \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1ef1c hi\u1ec7n trong v\u00f2ng 3 ng\u00e0y \u0111\u1eb7t h\u00e0ng.","3. N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 thanh to\u00e1n ngay l\u1eadp t\u1ee9c sau khi \u0111\u1ea5u gi\u00e1 g\u1ea7n g\u0169i, xin vui l\u00f2ng ch\u1edd \u0111\u1ee3i v\u00e0i ph\u00fat v\u00e0 h\u1ed3i s\u1eeda Thanh To\u00e1n ph\u1ea3i ho\u00e0n th\u00e0nh trong v\u00f2ng 3 ng\u00e0y.","L\u00f4 h\u00e0ng","1. TR\u00caN TO\u00c0N TH\u1ebe GI\u1edaI V\u1eacN CHUY\u1ec2N. (Ngo\u1ea1i tr\u1eeb m\u1ed9t s\u1ed1 qu\u1ed1c gia v\u00e0 APO\/FPO)","2. l\u1ec7nh x\u1eed l\u00fd k\u1ecbp th\u1eddi sau khi thanh to\u00e1n ki\u1ec3m ch\u1ee9ng.","3. Ch\u00fang Ta Ch\u1ec9 t\u00e0u \u0111\u1ec3 x\u00e1c nh\u1eadn l\u1ec7nh \u0111\u1ecba ch\u1ec9. H\u00e0ng \u0111\u1ecba ch\u1ec9 PH\u1ea2I PH\u00d9 H\u1ee2P V\u1edaI \u0111\u1ecba ch\u1ec9 Giao H\u00e0ng.","4. D\u1ecaCH V\u1ee4 TH\u1edcI GIAN V\u1eacN CHUY\u1ec2N \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p b\u1edfi t\u00e0u s\u00e2n bay v\u00e0 kh\u00f4ng bao g\u1ed3m cu\u1ed1i tu\u1ea7n v\u00e0 ng\u00e0y l\u1ec5. Qu\u00e1 C\u1ea3nh l\u1ea7n c\u00f3 th\u1ec3 thay \u0111\u1ed5i, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t trong k\u00ec ngh\u1ec9 l\u1ec5.","5. N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u00e3 kh\u00f4ng nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ee7a b\u1ea1n l\u00f4 h\u00e0ng trong v\u00f2ng 30 ng\u00e0y k\u1ec3 t\u1eeb ng\u00e0y thanh to\u00e1n, vui l\u00f2ng li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i. Ch\u00fang Ta S\u1ebd theo d\u00f5i l\u00f4 h\u00e0ng v\u00e0 l\u1ea5y l\u1ea1i b\u1ea1n s\u1edbm nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3 v\u1edbi m\u1ed9t tr\u1ea3 l\u1eddi. M\u1ee5c ti\u00eau c\u1ee7a ch\u00fang ta l\u00e0 s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng!","6. Thu\u1ebf Nh\u1eadp Kh\u1ea9u, thu\u1ebf v\u00e0 ph\u00ed kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c bao g\u1ed3m trong s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e1 hay ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n. Nh\u1eefng \u0111i\u1ec7n t\u00edch n\u00e0y l\u00e0 c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi mua tr\u00e1ch nhi\u1ec7m. Vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra v\u1edbi n\u01b0\u1edbc b\u1ea1n c\u1ee7a H\u1ea3i Quan \u0111\u1ec3 x\u00e1c \u0111\u1ecbnh nh\u1eefng g\u00ec c\u00e1c chi ph\u00ed b\u1ed5 sung s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u01b0\u1edbc khi mua.","Tr\u1edf l\u1ea1i & Ho\u00e0n Ti\u1ec1n","1. H\u00e0ng l\u1ed7i ph\u1ea3i quay tr\u1edf l\u1ea1i trong v\u00f2ng 30 ng\u00e0y sau khi nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00f3 cho trao \u0111\u1ed5i ho\u1eb7c ho\u00e0n ti\u1ec1n.","2. Vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u1ed9t l\u1ea7n nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c. N\u1ebfu b\u1ed9 S\u1ea3n ph\u1ea9m h\u01b0 h\u1ea1i trong qu\u00e1 tr\u00ecnh v\u1eadn chuy\u1ec3n h\u00e0ng h\u00f3a, xin t\u1eeb ch\u1ed1i k\u00fd cho B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m v\u00e0 n\u00f3 s\u1ebd quay tr\u1edf v\u1ec1 Hoa K\u1ef3. Sau \u0111\u00f3 li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i k\u1ecbp th\u1eddi.","3. T\u1ea5t c\u1ea3 KH\u00d4NG b\u00e1n sai l\u1ea7m tr\u1edf l\u1ea1i cho ho\u00e0n ti\u1ec1n, ng\u01b0\u1eddi mua n\u00ean tr\u1ea3 cho s\u1ef1 tr\u1edf l\u1ea1i ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n. (E. G. b\u1ea1n \u0111\u01b0a sai m\u00f4 h\u00ecnh hay sai m\u00e0u s\u1eafc).","4. Xin h\u00e3y ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ea3n ph\u1ea9m KH\u00d4NG c\u00f3 con ng\u01b0\u1eddi t\u1ea1o ra ph\u00e1 ho\u1ea1i. N\u1ebfu b\u1ea1n mua trong kh\u00f4ng ph\u00f9 h\u1ee3p \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n, xin L\u01afU \u00dd r\u1eb1ng v\u1eadn chuy\u1ec3n v\u00e0 x\u1eed l\u00fd ph\u00ed s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ho\u00e0n ti\u1ec1n, t\u1ea5t c\u1ea3 tr\u1edf v\u1ec1 ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n n\u00ean tr\u1ea3 ng\u01b0\u1eddi mua tr\u1eeb khi s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0110OA.","Ph\u1ea3n h\u1ed3i","1. Ch\u00fang ta duy tr\u00ec \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n cao c\u1ee7a s\u1ef1 xu\u1ea5t s\u1eafc v\u00e0 ph\u1ea5n \u0111\u1ea5u cho 100% kh\u00e1ch h\u00e0ng s\u1ef1 h\u00e0i l\u00f2ng!","2. Ph\u1ea3n h\u1ed3i l\u00e0 r\u1ea5t quan tr\u1ecdng Ch\u00fang T\u00f4i y\u00eau c\u1ea7u b\u1ea1n li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i TR\u01af\u1edaC KHI b\u1ea1n cho Hoa K\u1ef3 trung l\u1eadp hay ph\u1ea3n h\u1ed3i ti\u00eau c\u1ef1c, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd gi\u1ea3i quy\u1ebft n\u00f3 C\u00c0NG S\u1edaM C\u00c0NG T\u1ed0T."]
new
Sale

Mới 650Mbps Mini Không Dây Wifi Bluetooth4.2 USB 2 Băng Tần Mạng RTL8821CU 2.4 + Đen 5.8G WiFi bộ Chuyển Đổi Ac Cho Máy Tính network adapter

Item Code: 1005001922630208
Price: $ 37.3 $ 40.05
["COMFAST BT + WIFI Mini 2 TRONG 1 Adapter WiFi 650Mbps Kh\u00f4ng D\u00e2y USB Wifi LAN Adapter 802. 11AC\/g\/B\/N Wi Fi Card m\u1ea1ng recever Cho M\u00e1y T\u00ednh","\u2460WiFi Ti\u1ebfp Nh\u1eadn","T\u00d4I ph\u1ea3i l\u00e0m g\u00ec n\u1ebfu M\u1ef9 M\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n mu\u1ed1n l\u01b0\u1edbt Internet kh\u00f4ng d\u00e2y kh\u00f4ng?","-- CF-813B card m\u1ea1ng, m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n kh\u00f4ng c\u1ea7n d\u00e2y c\u00e1p m\u1ea1ng, s\u1eed d\u1ee5ng 813B \u0111\u1ec3 cung c\u1ea5p t\u00edn hi\u1ec7u kh\u00f4ng d\u00e2y cho truy c\u1eadp Internet","\u2461 Wi-Fi Ra M\u1eaft","Kh\u00f4ng c\u00f3 Router trong v\u0103n ph\u00f2ng, k\u00fd t\u00fac x\u00e1, hay nh\u00e0, nh\u01b0ng b\u1ea1n mu\u1ed1n l\u01b0\u1edbt Internet kh\u00f4ng d\u00e2y. Nh\u1eefng G\u00ec gi\u1ea3i ph\u00e1p l\u00e0 nh\u1ea5t chi ph\u00ed-hi\u1ec7u qu\u1ea3?","-- CF-813B card m\u1ea1ng, m\u1ed9t m\u00e1y t\u00ednh x\u00e1ch tay\/M\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n c\u1ee7a k\u1ebft n\u1ed1i Internet c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u00e8n v\u00e0o 813B, c\u00f3 th\u1ec3 truy\u1ec1n t\u00edn hi\u1ec7u d\u00e0nh cho \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i di \u0111\u1ed9ng v\u00e0 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111\u1ea7u cu\u1ed1i thi\u1ebft b\u1ecb truy c\u1eadp Internet","\u2462Bluetooth Ch\u1ee9c N\u0103ng","M\u00e1y t\u00ednh kh\u00f4ng c\u00f3 ch\u1ee9c n\u0103ng Bluetooth, nh\u01b0ng T\u00d4I ph\u1ea3i l\u00e0m g\u00ec n\u1ebfu T\u00d4I mu\u1ed1n k\u1ebft n\u1ed1i tai nghe Bluetooth?","-- CF-813B Bluetooth 4.2 card m\u1ea1ng, trong \u0111\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadn ra vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng loa Bluetooth\/tai nghe, bluetooth chu\u1ed9t v\u00e0 b\u00e0n ph\u00edm, truy\u1ec1n d\u1eabn kh\u00f4ng d\u00e2y, h\u00ecnh \u1ea3nh chia s\u1ebb v\u00e0 c\u00e1c ch\u1ee9c n\u0103ng kh\u00e1c","N\u1ed9i Dung \u0111\u00f3ng g\u00f3i","1 * Card m\u1ea1ng","1 * CD","1 * H\u01b0\u1edbng D\u1eabn C\u00e0i \u0110\u1eb7t nhanh","B\u0103ng T\u1ea7n k\u00e9p kh\u00f4ng d\u00e2y Bluetooth Card m\u1ea1ng","Hi\u1ec7u su\u1ea5t c\u1ee7a Bluetooth 4.2 l\u00e0 n\u00e2ng c\u1ea5p th\u00eam m\u1ed9t l\u1ea7n n\u1eefa, d\u1ec5 d\u00e0ng gi\u00fap m\u00e1y t\u00ednh th\u1ef1c hi\u1ec7n ch\u1ee9c n\u0103ng Bluetooth","-- C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb Bluetooth nh\u01b0 tai nghe Bluetooth, loa Bluetooth, m\u00e1y in, chu\u1ed9t, Bluetooth B\u00e0n ph\u00edm, v. v...","RTL8821CU chip","\u00c1p d\u1ee5ng ti\u00ean ti\u1ebfn 802.11ac c\u00f4ng ngh\u1ec7","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eabn kh\u00f4ng d\u00e2y l\u00ean \u0111\u1ebfn 650Mbps","-- 11n: 200Mbps; 11AC: 433Mbps","2.4GHz\/5.8GHz Dual-T\u1ea7n s\u1ed1, gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng nh\u1ea3y ra kh\u1ecfi b\u1ecb t\u1eafc ngh\u1ebdn b\u0103ng t\u1ea7n, th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c Internet","X\u00e2y d\u1ef1ng trong 2dBi anten th\u00f4ng minh, t\u00edn hi\u1ec7u m\u1ea1nh m\u1ebd","Tu\u00e2n th\u1ee7 IEEE802.11ac\/A\/B\/g\/n Chu\u1ea9n kh\u00f4ng d\u00e2y","Qu\u1ed1c t\u1ebf kh\u00f4ng d\u00e2y CCA tr\u1ed1ng k\u00eanh ph\u00e1t hi\u1ec7n c\u00f4ng ngh\u1ec7","USB 2.0, ch\u1ecbu m\u00e0i m\u00f2n v\u00e0 ch\u1ed1ng tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc","18dBm (t\u1ed1i \u0111a) C\u00f4ng su\u1ea5t ph\u00e1t","M\u00f4 ph\u1ecfng AP ch\u1ee9c n\u0103ng, c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng nh\u01b0 mini kh\u00f4ng d\u00e2y AP","K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 27*16*7mm","U K\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u0129a xu\u1ea5t hi\u1ec7n, nh\u1eb9 v\u00e0 di \u0111\u1ed9ng, c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u1edf nh\u00e0, \u0111i du l\u1ecbch, v\u0103n ph\u00f2ng, chuy\u1ebfn \u0111i c\u00f4ng t\u00e1c","H\u1ed7 tr\u1ee3 nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c m\u00e3 h\u00f3a WPA-PSK\/WPA2-PSK\/WPA\/WPA2\/WEP, an to\u00e0n v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady","T\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi d\u00f2ng ch\u00ednh H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng: Windows\/7\/8\/8. n\u0103m 1\/10 (32-bit, 64-bit); MacOS10.6 ~ MacOS10.15;","L\u01b0u \u00fd: Bluetooth l\u00e1i xe kh\u00f4ng h\u1ed7 tr\u1ee3 W I N D O W S\/XP\/Vista\/MAC","Xin b\u1ea1n l\u01b0u \u00fd tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1eb7t h\u00e0ng<\/strong>","-Vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra inforamtion k\u1ef9 tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea1n l\u00e0m m\u1ed9t tr\u1eadt t\u1ef1. n\u00e0o problme vui l\u00f2ng li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i b\u1ea5t c\u1ee9 l\u00fac n\u00e0o, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd c\u1ed1 g\u1eafng h\u1ebft s\u1ee9c \u0111\u1ec3 gi\u00fap b\u1ea1n.","-T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c S\u1ea3n Ph\u1ea9m Gi\u00e1 KH\u00d4NG bao g\u1ed3m \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ebfn t\u00f9y ch\u1ec9nh thu\u1ebf v\u00e0 THU\u1ebe VAT. kh\u00e1ch h\u00e0ng tr\u1ea3 b\u1ea5t k\u1ef3 Phong T\u1ee5c Thu\u1ebf\/Nhi\u1ec7m V\u1ee5 N\u1ebfu \u0110i\u1ec3m \u0110\u1ebfn Phong T\u1ee5c y\u00eau c\u1ea7u.","-Ch\u00fang t\u00f4i h\u1ed7 tr\u1ee3 b\u00e1n bu\u00f4n mua, nh\u01b0ng n\u1ebfu l\u1ec7nh v\u01b0\u1ee3t qu\u00e1 Aliexpress Gi\u1edbi h\u1ea1n tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng 2KG, ch\u00fang Ta S\u1ebd th\u00e1ng 5 t\u00e0u n\u00f3 b\u1edfi C\u00d4NG TY DHL \/ EMS \/ Fedex \/ UPS hay kh\u00e1c V\u1eadn chuy\u1ec3n nhanh ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p. Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, ch\u00fang ta s\u1ebd tuy\u00ean b\u1ed1 gi\u00e1 th\u1ea5p \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh ng\u01b0\u1eddi mua b\u1ecb \u0111\u00e1nh thu\u1ebf. Nh\u01b0ng ng\u01b0\u1eddi mua c\u00f3 th\u1ec3 v\u1eabn c\u1ea7n h\u1ed7 tr\u1ee3 trong Th\u1ee7 T\u1ee5c H\u1ea3i quan ho\u1eb7c tr\u1ea3 ti\u1ec1n thu\u1ebf h\u1ea3i quan (t\u00f9y theo phong t\u1ee5c t\u1eadp qu\u00e1n c\u1ee7a qu\u1ed1c gia c\u1ee7a b\u1ea1n), xin vui l\u00f2ng bi\u1ebft n\u00e0y \u3002"]
Sale

AC3165 3165NGW 2 Băng Tần 2.4G/5G Wifi 433Mbps + Bluetooth 4.0 802.11AC NGFF M.2 Card WiFi cho ThinkPad E460 E560 B51-80 Yoga 310 best wifi adapter for pc

Item Code: 1005003737334183
Price: $ 36.5 $ 48
["AC3165 3165NGW Kh\u00f4ng D\u00e2y-AC 3165ac Dual Band 2.4G\/5G 433Mbps Wifi + Bluetooth 4.0 802.11AC NGFF M.2 Card WiFi Kh\u00f4ng D\u00e2y Th\u1ebb \\ t \\ t \\ t \\ tM\u00e0n h\u00ecnh thay cho laptop Lenovo ThinkPad Laptop E460 E560 B51-80 Yoga 310 Yoga 700 V. V Ban \u0110\u1ea7u 00JT475 00JT497","T\u00ednh n\u0103ng:
H\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 cho m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a Windows 10 OS v\u1edbi Intel.
K\u1ebft n\u1ed1i m\u1edbi nh\u1ea5t n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng th\u1ea5p Bluetooth s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u0169ng nh\u01b0 c\u1ee7a b\u1ea1n quen thu\u1ed9c thi\u1ebft b\u1ecb, nh\u01b0 tai nghe, b\u00e0n ph\u00edm, chu\u1ed9t v\u00e0 nhi\u1ec1u h\u01a1n n\u1eefa.
WiDi v\u00e0 HCI tr\u00ecnh \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n Tr\u00ean To\u00e0n Th\u1ebf Gi\u1edbi Qu\u1ea3n H\u1ed7 Tr\u1ee3 Intel. B\u0103ng T\u1ea7n k\u00e9p Kh\u00f4ng D\u00e2y-AC 3165 ph\u00e1t hi\u1ec7n v\u1ecb tr\u00ed c\u1ee7a n\u00f3 v\u00e0 t\u1ef1 \u0111\u1ed9ng c\u1ea5u h\u00ecnh Wi-Fi \u0111\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi n\u00f3.
Qu\u1ea3n c\u1eadp nh\u1eadt d\u1ec5 d\u00e0ng \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 v\u1edbi c\u1eadp nh\u1eadt ph\u1ea7n m\u1ec1m n\u00ean ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 \u0111i du l\u1ecbch tr\u00ean to\u00e0n th\u1ebf gi\u1edbi v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng h\u1ec7 th\u1ed1ng m\u00e0 kh\u00f4ng tu\u00e2n th\u1ee7 c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1.
H\u1ed7 tr\u1ee3 li\u1ec1n m\u1ea1ch chuy\u1ec3n v\u00f9ng gi\u1eefa t\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng \u0111i\u1ec3m truy c\u1eadp (802.11b,802.11g,802.11a\/B\/G, 802.11a\/B\/g\/n, v\u00e0 802.11ac) Bluetooth.


Quy c\u00e1ch:
Ch\u1ea5t li\u1ec7u:
Lo\u1ea1i: Card M\u1ea1ng
M\u00f4 h\u00ecnh: 3165NGW
FRU: 00JT497
Thi\u1ebft b\u1ecb L\u1edbp: 802.11a\/B\/g\/n AC 433Mbps + Bluetooth
Giao di\u1ec7n: M.2
K\u00edch th\u01b0\u1edbc: M\u1ed9t K\u00edch Th\u01b0\u1edbc
Chi\u1ec1u d\u00e0i: 3.0cm\/1.18in
Chi\u1ec1u r\u1ed9ng: 2.2cm\/0.87in
S\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng: 1 C\u00c1I AC3165

L\u1eddi khuy\u00ean:
1. H\u00e3y ch\u1eafc ch\u1eafn thi\u1ebft b\u1ecb khe c\u1eafm ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi m\u00f4 \u0111un n\u00e0y.
2. th\u1ebb ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng trong Laptop IBM, h\u00e3y ch\u1eafc ch\u1eafn L\u00d4NG hay P\/N ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi thi\u1ebft b\u1ecb c\u1ee7a b\u1ea1n.


B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m bao g\u1ed3m:
1 x Card M\u1ea1ng b\u1eb1ng \u1ed0c V\u00edt"]
Sale

mobile lan adapter Miễn phí Internet 150 Mbps Không Dây USB Adapter Công Suất Cao Điểm Truy Cập Không Dây Blueway USB Wifi Mạng 5dBi Antenna Wifi Receiver mobile lan adapter

Item Code: 32852855191
Price: $ 39.12 $ 50.59
["C\u00f4ng Su\u1ea5t cao 150Mbps kh\u00f4ng d\u00e2y Ethernet Adapter USB<\/strong>","M\u00f4 t\u1ea3:<\/strong>","C\u00e1c Blueway USB Wifi Adapter th\u00f4ng qua Ralink RT8192FU Chipset v\u00e0 b\u1ed9 khu\u1ebfch \u0111\u1ea1i c\u00f4ng su\u1ea5t cao gi\u00fap t\u0103ng c\u01b0\u1eddng hi\u1ec7u su\u1ea5t s\u1ea3n ph\u1ea9m.","C\u00f4ng su\u1ea5t cao nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0 1000mW, c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1eadn t\u00edn hi\u1ec7u kh\u00f4ng d\u00e2y t\u1eeb h\u01a1n 150 m\u00e9t di\u1ec5n ra.","Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p c\u1ee7a l\u1eafp \u0111\u1eb7t l\u00e1 ch\u1eafn, n\u00f3 ho\u00e0n to\u00e0n tr\u00e1nh b\u1ee9c x\u1ea1 m\u1ea1nh t\u1eeb cao-B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i \u0111i\u1ec7n n\u0103ng, v\u00ec n\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u1ea3i thi\u1ec7n \u0111\u1ed9 \u1ed5n \u0111\u1ecbnh.","N\u00f3 l\u00e0 v\u1edbi giao ti\u1ebfp USB 2.0, c\u1ea5u H\u00ecnh \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u00e0 gi\u00e1m s\u00e1t tr\u00ean Win98SE\/ME\/\/2000\/XP\/Vista\/7, Linux, apple MAC OS X.","Ch\u1ee9c N\u0103ng ch\u00ednh:<\/strong>","Gi\u1ea3i m\u00e3 M\u1eadt Kh\u1ea9u:","USB Wifi n\u00e0y Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n WEP m\u1eadt kh\u1ea9u cho b\u1ea1n.","(L\u01b0u \u00fd: N\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4ng n\u1ee9t WPA\/WPA2\/WPA-PSK m\u1eadt kh\u1ea9u, v\u00ec v\u1eady n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n t\u1ea5t c\u1ea3 wifi mi\u1ec5n ph\u00ed m\u1eadt kh\u1ea9u, n\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00f4ng h\u00e0i l\u00f2ng cho b\u1ea1n)","Nh\u1eadn t\u00edn hi\u1ec7u wifi Ch\u1ee9c n\u0103ng:","USB Wifi n\u00e0y Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap t\u00ecm ra t\u00edn hi\u1ec7u wifi xung quanh b\u1ea1n n\u1ebfu m\u00e1y t\u00ednh \u0111\u1ec3 b\u00e0n\/laptop m\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7n x\u00e2y d\u1ef1ng trong card m\u1ea1ng Wifi.","Quy c\u00e1ch:<\/strong>","Ph\u1ea7n m\u1ec1m Th\u00f4ng S\u1ed1 K\u1ef9 Thu\u1eadt","Ti\u00eau chu\u1ea9n","IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 kh\u00f4ng d\u00e2y","11n: L\u00ean \u0111\u1ebfn 150Mbps","11g: L\u00ean \u0111\u1ebfn 54Mbps","11b: L\u00ean \u0111\u1ebfn 11Mbps","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1","2.4-2.4835GHz","Kh\u00f4ng d\u00e2y Truy\u1ec1n C\u00f4ng Su\u1ea5t","20dBm(MAX EIRP)","\u0110i\u1ec1u ch\u1ebf Lo\u1ea1i","OFDM\/CCK\/16-QAM\/64-QAM","\u0110\u1ed9 Nh\u1ea1y thu","(Kh\u00f4ng c\u00f3 Ti\u00eau Chu\u1ea9n \u0103ng ten)","130M: -68dBm @ 10% PER","108M: -68dBm @ 10% PER","54M: -68dBm @ 10% PER","11M: -85dBm @ 8% PER","6M: -88dBm @ 10% PER","1M: -90dBm @ 8% PER","Ch\u1ebf \u0110\u1ed9 l\u00e0m vi\u1ec7c","Ad-Hoc","C\u01a1 s\u1edf h\u1ea1 t\u1ea7ng","B\u1ea3o M\u1eadt kh\u00f4ng d\u00e2y","64\/128 bit WEP","WPA\/WPA2, WPA-PSK\/WPA2-PSK (TKIP\/AES)","H\u1ed7 tr\u1ee3 H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh","Windows 2000\/XP\/Vista\/Linux\/ Win 7","Ph\u1ea7n c\u1ee9ng Quy C\u00e1ch","Giao di\u1ec7n","USB2.0 Hi-T\u1ed1c \u0110\u1ed9 k\u1ebft n\u1ed1i","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng","0oC ~ 40oC (32oF ~ 104oF)","Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 l\u01b0u tr\u1eef","-40oC ~ 70oC (-40oF ~ 158oF)","\u0110\u1ed9 \u1ea8m t\u01b0\u01a1ng \u0111\u1ed1i","10% ~ 90%, kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5","\u0110\u1ed9 \u1ea8m l\u01b0u tr\u1eef","5% ~ 90% kh\u00f4ng ng\u01b0ng t\u1ee5","K\u00edch th\u01b0\u1edbc","\u0110\u01a1n v\u1ecb k\u00edch th\u01b0\u1edbc: 19*13.1*3.4cm ( L * W * H)","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m:"]
new
Sale

lan to mobile adapter USB Wifi 2.4GHz + 5.8GHz Wi-fi Thu Tốc Độ Cao 600Mbps Ăng Ten Wi-fi Không Dây Máy Tính Mạng 802.11ac pc wifi adapter

Item Code: 1005003026197366
Price: $ 34.76 $ 40.01
["BGGQGG 4K X 2K Switcher UHD 2 C\u1ed5ng Bi \u0110\u1ea3o Chi\u1ec1u H\u01b0\u1edbng D\u1eabn S\u1eed D\u1ee5ng 2X1 1X2 HDMI AB C\u00f4ng T\u1eafc HDCP H\u1ed7 Tr\u1ee3 4K Si\u00eau Nh\u1ecf FHD Ultra 1080P D\u00e0nh Cho M\u00e1y Chi\u1ebfu<\/a>","USD 4.30<\/em>\/piece","BGGQGG USB C\u00e1p SATA Sata Sang USB 3.0\/2.0 B\u1ed9 Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i M\u00e1y T\u00ednh D\u00e2y C\u00e1p Usb Sata C\u00e1p H\u1ed7 Tr\u1ee3 2.5 Inch SSD Hdd<\/a>","USD 3.50-4.62<\/em>\/piece","M\u1edbi RCA R\/L \u0110\u1ea7u Ra K\u1ef9 Thu\u1eadt S\u1ed1 \u00c2m Thanh Analog Adapter \u0110\u1eafc Khu\u1ebfch \u0110\u1ea1i H\u1ed9p Cho \u0110\u1ed3ng Tr\u1ee5c Quang SPDIF T\u00edn Hi\u1ec7u \u00e2m Thanh T\u01b0\u01a1ng T\u1ef1 Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i<\/a>","USD 4.24-4.90<\/em>\/piece","4K DisplayPort To HDMI Adapter Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i C\u1ed5ng Hi\u1ec3n Th\u1ecb Nam DP Sang HDMI N\u1eef HD TV C\u00e1p \u00c2m Thanh Video cho M\u00e1y T\u00ednh Tivi M\u00e1y Chi\u1ebfu<\/a>","USD 1.99-2.79<\/em>\/piece","BGGQGG MINI 1080P HDMI Sang AV H\u1ed9p HD Video H\u1ed9p Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i HDMI TO RCA AV\/CVSB L\/R Video Mini HDMI To AV H\u1ed7 Tr\u1ee3 NTSC PAL<\/a>","USD 4.34<\/em>\/piece","BGGQGG M\u1edbi Nh\u1ea5t Full HD Nam \u0110\u1ebfn N\u1eef RCA AV Sang HDMI Adapter Mini H\u1ee3p CVBS To HDMI AV2HDMI \u00c2m Thanh b\u1ed9 Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i<\/a>","USD 4.91<\/em>\/piece","BGGQGG 5 C\u1ed5ng HDMI Switch 3D 1080P 4K N\u00fat Ch\u1ecdn B\u1ed9 Chia Hub V\u1edbi \u0110i\u1ec1u Khi\u1ec3n T\u1eeb Xa IR Cho HDTV DVD h\u1ed9p HDMI Switcher 5 V\u00e0o 1 Ra<\/a>","USD 8.21<\/em>\/piece","Di \u0110\u1ed9ng PS2 Sang HDMI 480i\/480P\/576i \u00c2m Thanh Chuy\u1ec3n \u0110\u1ed5i Video C\u00f3 \u0110\u1ea7u Ra \u00c2m Thanh 3.5Mm H\u1ed7 Tr\u1ee3 T\u1ea5t C\u1ea3 C\u00e1c PS2 Ch\u1ebf \u0110\u1ed9 Hi\u1ec3n Th\u1ecb PS2 Sang HDMI<\/a>","USD 3.62<\/em>\/piece","600Mbps USB Wifi 5.8GHz + 2.4GHz USB Thu WIFI Card M\u1ea1ng Kh\u00f4ng D\u00e2y USB Wifi T\u1ed1c \u0110\u1ed9 Cao \u0103ng ten Wifi Adapter","Quy c\u00e1ch:","600Mbps 11AC \u0111\u00f4i t\u1ea7n s\u1ed1 Card m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y
1.600Mbps
2.11AC \u0111\u00f4i t\u1ea7n s\u1ed1 Card m\u1ea1ng kh\u00f4ng d\u00e2y
3.USB2.0 B\u1ed9 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i kh\u00f4ng d\u00e2y
Quy c\u00e1ch:
Giao di\u1ec7n: USB 2.0
Wifi B\u0103ng T\u1ea7n: 2.4GHz-5.8Ghz
T\u1ed1c \u0110\u1ed9 truy\u1ec1n: 600Mbps( 2.4G\/150M + 5G\/433M)
Giao Th\u1ee9c m\u1ea1ng: CSMA\/CA v\u1edbi ACK
Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng: 0 \u00b0C - 45 \u00b0C
Nhi\u1ec7t \u0110\u1ed9 b\u1ea3o qu\u1ea3n: -40 \u00b0C - 70 \u00b0C
C\u00f4ng vi\u1ec7c \u0110\u1ed9 \u1ea8m: 10% - 90% kh\u00f4ng congeal
\u0110\u1ed9 \u1ea8m l\u01b0u tr\u1eef: 5% - 90% kh\u00f4ng congeal
\u0110\u00e8n LED Hi\u1ec3n Th\u1ecb: Tr\u1ea1ng Th\u00e1i
\u0102ng ten: 2dBi
H\u1ed7 tr\u1ee3 H\u1ec6 \u0110I\u1ec0U H\u00c0NH: Windows XP\/Vista\/WIN 7\/8\/\/10\/LINUX\/Mac OS","Danh S\u00e1ch \u0111\u00f3ng g\u00f3i:","1x600Mbps kh\u00f4ng d\u00e2y Adapter
1 x CD Driver
1 x H\u01b0\u1edbng d\u1eabn s\u1eed d\u1ee5ng b\u1eb1ng Ti\u1ebfng Anh

L\u01b0u \u00fd:
\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t AC Adapter kh\u00f4ng d\u00e2y, n\u1ebfu b\u1ea1n mu\u1ed1n s\u1eed d\u1ee5ng n\u00e0y AC Adapter ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng r\u1ea5t t\u1ed1t, xin vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra router c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea1n
Tr\u1eadt t\u1ef1, cuz n\u1ebfu router c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 AC Router, n\u00f3 s\u1ebd gi\u1ed1ng nh\u01b0 m\u1ed9t T\u01b0\u1edbng adapter, c\u1ea3m \u01a1n nhi\u1ec1u!"]
new
Sale

pc wifi adapter Qualcomm Atheros AR9565 QCWB335 150Mbps + Bluetooth4.0 Nửa Mini PCI-Thể Hiện WLAN WIFI Không Dây Thẻ usb to ethernet adapter

Item Code: 32244711900
Price: $ 31.33 $ 31.55
["L\u01b0u \u00fd:<\/strong>","Khi c\u00f3 nhi\u1ec1u m\u00f4 h\u00ecnh ho\u1eb7c s\u1ed1 trong danh hi\u1ec7u v\u00e0 ch\u1ec9 c\u00f3 m\u1ed9t l\u1ef1a ch\u1ecdn, n\u00f3 s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi ng\u1eabu nhi\u00ean. N\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 y\u00eau c\u1ea7u \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t cho m\u00f4 h\u00ecnh v\u00e0 s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng vui l\u00f2ng th\u00f4ng b\u00e1o tr\u01b0\u1edbc, n\u1ebfu kh\u00f4ng th\u00ec n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 \u0111\u1ed3ng \u00fd g\u1eedi ng\u1eabu nhi\u00ean<\/strong>","Xin vui l\u00f2ng x\u00e1c nh\u1eadn m\u1ea1ng n\u00e0y th\u1ebb t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi m\u00e1y c\u1ee7a b\u1ea1n tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1eb7t h\u00e0ng. N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng ch\u1eafc ch\u1eafn cho d\u00f9 n\u00f3 \u0111\u01b0\u1ee3c \u00e1p d\u1ee5ng, xin vui l\u00f2ng tham kh\u1ea3o \u00fd ki\u1ebfn Hoa K\u1ef3 tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea1n \u0111\u1eb7t h\u00e0ng. N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng bi\u1ebft v\u00e0 mua tr\u1ef1c ti\u1ebfp, th\u1ebb kh\u00f4ng t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi m\u00e1y c\u1ee7a b\u1ea1n, ch\u00fang t\u00f4i kh\u00f4ng ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m v\u1ec1 c\u00e1c k\u1ebft qu\u1ea3, c\u1ea3m \u01a1n","M\u00f4 h\u00ecnh: AR9565 QCWB335","Ti\u00eau chu\u1ea9nPhi\u00ean b\u1ea3n<\/font><\/font>","(","Ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Laptop",", Kh\u00f4ng bao g\u1ed3m HP \/ Lenovo)","\u0110i\u1ec1u ki\u1ec7n:","Kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng<\/font>","Lo\u1ea1i: N\u1eeda","Mini PCI-Th\u1ec3 Hi\u1ec7n","Thi\u1ebft b\u1ecb L\u1edbp:","B\/G\/N + Bluetooth4.0<\/font>","M\u1ed9t ph\u1ea7n:","B\u1ea3o h\u00e0nh:","N\u1ebfu b\u1ea1n h\u00e0i l\u00f2ng v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 d\u1ecbch v\u1ee5, vui l\u00f2ng \u0111\u1ec3 l\u1ea1i ch\u00fang t\u00f4i ph\u1ea3n h\u1ed3i t\u00edch c\u1ef1c & 5 sao xem l\u1ea1i!","N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng h\u00e0i l\u00f2ng v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 ho\u1eb7c b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 kh\u00e1c, vui l\u00f2ng li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i tr\u01b0\u1edbc khi \u0111\u1ec3 l\u1ea1i ph\u1ea3n h\u1ed3i v\u00e0 ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd gi\u1ea3i quy\u1ebft v\u1ea5n \u0111\u1ec1 ngay l\u1eadp t\u1ee9c Xin c\u1ea3m \u01a1n v\u1ec1 s\u1ef1 h\u1ee3p t\u00e1c c\u1ee7a b\u1ea1n!"]
Sale

Wifi Không Dây Thẻ Cho HP SP 806723-001 Intel Kép-AC 3165 3165ac 3165NGW WIFI Bluetooth 4.0 NGFF Thẻ 802.11AC lan to mobile adapter

Item Code: 1005001431719332
Price: $ 33.61 $ 33.93
["L\u01b0u \u00fd! N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng ch\u1eafc ch\u1eafn cho d\u00f9 \u0111\u00f3 l\u00e0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi b\u1ea1n s\u1edf h\u1eefu m\u00e1y t\u00ednh, xin vui l\u00f2ng tham kh\u1ea3o \u00fd ki\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n \u0111\u1ea7u ti\u00ean!","\u0110i\u1ec1u ki\u1ec7n: S\u1eed D\u1ee5ng, M\u1edbi 95%, Th\u1eed Nghi\u1ec7m tr\u01b0\u1edbc khi con t\u00e0u ra","M\u00f4 t\u1ea3:","M\u00f4 h\u00ecnh: 3165AC","Giao di\u1ec7n:","Kh\u00f4ng ph\u00f9 h\u1ee3p cho laptop IBM \/LENOVO","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m:","1 * kh\u00f4ng d\u00e2y Th\u1ebb"]
new
Sale

lan adapter for mobile Broadcom BCM943228HMB BCM43228 2.4Ghz /5Ghz Không Dây 802.11A/B/G/N Và BT Bluetooth 4.0 một Nửa MINI PCI-E Card WIFI BCM943228 ethernet to phone port adapter

Item Code: 32707757008
Price: $ 34.53
["Broadcom BCM943228HMB","Giao di\u1ec7n: N\u1eeda Mini PCIe","N\u00ean L\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi Broadcom m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a WL Driver c\u1eafm \u0102ng Ten","Dualband 2.4 GHz und 5 GHz abgn 2x2:","C\u1edd: Bluetooth","K\u00edch th\u01b0\u1edbc: 26.8mm x 30mm","(M\u1ed9t n\u1eeda MINI PCI-E. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 c\u1ea7n \u0110\u1ea7y \u0111\u1ee7 k\u00edch th\u01b0\u1edbc gi\u00e1 v\u00edt l\u00ean th\u1ebb.)","Vui l\u00f2ng ki\u1ec3m tra \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o n\u00e0y s\u1ebd l\u00e0m vi\u1ec7c v\u1edbi m\u00f4 h\u00ecnh c\u1ee5 th\u1ec3 nh\u01b0 ch\u00fang ta kh\u00f4ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o kh\u1ea3 n\u0103ng t\u01b0\u01a1ng th\u00edch. B\u1ea5t k\u1ef3 c\u00e2u h\u1ecfi n\u00e0o, vui l\u00f2ng t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c t\u1ef1 do li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i.","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:","1 X Broadcom BCM943228HMB N\u1eeda Mini Card PCI-E","2 X (35cm) 3M \u0102ng Ten"]

wireless card Kebidu 600Mbps USB WiFi 2.4GHz + 5GHz Ăng Ten WiFi 2 Băng Tần 802.11b/N/G/Ac Mini Máy Tính Không Dây Mạng Đầu Thu wifi adapter for desktop

Item Code: 32960204377
Price: $ 31.6 $ 32.7
["Kebidu Mini USB Wifi \u0102ng Ten 150Mbps USB Thu S\u00f3ng Kh\u00f4ng D\u00e2y Dongle M\u1ea1ng RTL8188 B\u00ean Ngo\u00e0i Wi-Fi Cho M\u00e1y T\u00ednh B\u00e1n Bu\u00f4n<\/a>","USD 3.27<\/em>\/piece","USB WiFi 300Mbps M\u1ea1ng 2.4GHz WiFi 802.11n\/B\/G Wifi B\u00ean Ngo\u00e0i Cho M\u00e1y T\u00ednh m\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n Kh\u00f4ng D\u00e2y<\/a>","USD 3.22<\/em>\/piece","B\u00e1n USB 2.0 WiFi Card M\u1ea1ng Kh\u00f4ng D\u00e2y 150M 802.11 B\/G\/N LAN Adapter V\u1edbi Xoay \u0110\u01b0\u1ee3c \u0103ng Ten Cho Laptop Mini Wi-fi Dongle<\/a>","USD 1.72<\/em>\/piece","Kebidu Mi\u1ec5n Ph\u00ed Driver 600Mbps Phi\u00ean B\u1ea3n M\u1edbi USB Kh\u00f4ng D\u00e2y Wifi Thu 2.4 + 5 Ghz USB Wifi 802.11n\/G\/B M\u1ea1ng Cho M\u00e1y T\u00ednh<\/a>","USD 4.95<\/em>\/piece","Mini 150Mbps USB Wifi 5dB Wi-fi Thu Card M\u1ea1ng Kh\u00f4ng D\u00e2y USB Wifi Dongle Ethernet 802.11n\/A\/G Mi\u1ec5n Ph\u00ed Driver<\/a>","USD 4.00<\/em>\/piece","Kebidu M\u1ea1ng 1200Mbps USB 3.0 Kh\u00f4ng D\u00e2y Wifi 2 B\u0103ng T\u1ea7n Cho Laptop M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n 802.11ac Ti\u00eau Chu\u1ea9n V\u1edbi Anten Thu S\u00f3ng<\/a>","USD 6.54-6.97<\/em>\/piece","Kebidu 1900Mbps USB Wifi 2.4Ghz + 5.8Ghz Wi-fi B\u0103ng T\u1ea7n K\u00e9p USB Dongle AC Card M\u1ea1ng USB 3.0 Anten Wifi 802.11ac\/B\/G\/N<\/a>","USD 20.54<\/em>\/piece","Kebidu USB WiFi Adapter 2 B\u0103ng T\u1ea7n 2.4G & 5G USB 2.0 Kh\u00f4ng D\u00e2y M\u1ea1ng 1200Mbp Cho M\u00e1y T\u00ednh m\u00e1y T\u00ednh \u0110\u1ec3 B\u00e0n Laptop M\u00e1y T\u00ednh B\u1ea3ng 802.11AC<\/a>","USD 9.69<\/em>\/piece"]
Hot
Sale

Atheros QCNFA344A DW1820 802.11AC Bluetooth 4.1 867Mbps WiFi WiFi Không Dây 802.11AC NGFF Mini WLAN Thẻ Tốt Hơn So Với BCM94352Z wifi and bluetooth card for pc

Item Code: 1005003918220174
Price: $ 35.56 $ 36.01
["M\u00f4 \u0111un: QCNFA344A (D E L L OEM \/ DW1820)","Module l\u00e0 m\u1ed9t giao di\u1ec7n ti\u00eau chu\u1ea9n (NGFF Ph\u00edm E \/ A).","M\u00f4 \u0111un 9.5 m\u1edbi.","Module H\u1ed7 tr\u1ee3 Windows 7 ~ 10 OS.","Sau \u0111\u00e2y l\u00e0 c\u00e1c gi\u1ed1ng nh\u01b0\"","Sau \u0111\u00e2y l\u00e0 c\u00e1c gi\u1ed1ng nh\u01b0\"","M\u00f4 h\u00ecnh: QCNFA344A (D E L L OEM \/ DW1820)","Giao di\u1ec7n: NGFF (keyA \/ E), USB","D\u1ea3i t\u1ea7n s\u1ed1: 2.4,5GHz","Ti\u00eau chu\u1ea9n m\u1ea1ng: 802.11ac","T\u1ed1c \u0111\u1ed9 t\u1ed1i \u0111a: 867Mbps","Bluetooth: 4.1","Th\u00e0nh vi\u00ean H\u1ed9i \u0110\u1ed3ng Qu\u1ea3n tr\u1ecb: M.2 2230","Driver h\u1ed7 tr\u1ee3: Windows 7 ~ 10; Linux;","Sau \u0111\u00e2y l\u00e0 c\u00e1c gi\u1ed1ng nh\u01b0\"","B\u1ed9 s\u1ea3n ph\u1ea9m Bao G\u1ed3m:","1 x QCNFA344A (D E L L OEM \/ DW1820)"]
Sale

wifi adapter for laptop I340-T2 PCI-E X4 RJ45 Dual Cổng Lan 10/100/1000Mbps Mạng Giao Diện Thẻ Cho Intel chip 82580 wifi adapter for desktop

Item Code: 1005002383622462
Price: $ 85.12
["Gi\u1edbi thi\u1ec7u s\u1ea3n ph\u1ea9m","L","Chipset:","Intel 82580","Gigabit Ethernet B\u1ed9 \u0110i\u1ec1u Khi\u1ec3n","L","C\u00e1c c\u1ed5ng k\u1ebft n\u1ed1i:","2 * RJ-45","\u0110\u1ed3ng","L","D\u00e2y:","Th\u1ec3 lo\u1ea1i-5, kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c che ch\u1edf c\u1eb7p xo\u1eafn (UTP) l\u00ean to100 M","L","BusType",":","PCI Express","N\u0103m 2.0 (5GT\/S)","L","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 BUS (MHz)","\u3001","Chi\u1ec1u r\u1ed9ng",":","4-Lane PCI Express, operable trong x4, X8 v\u00e0 X16 Slots.","L","T\u1ed1c \u0110\u1ed9 truy\u1ec1n d\u1eef li\u1ec7u (S) H\u1ed7 Tr\u1ee3 m\u1ed7i C\u1ed5ng",":","10, 100 v\u00e0 1,000-Mbps","L","IEEE Ti\u00eau Chu\u1ea9n\/C\u1ea5u Tr\u00fac Li\u00ean K\u1ebft M\u1ea1ng:","10BASE-T,100BASE-TX, 1000BASE-T","L","\u00c1p d\u1ee5ng lo\u1ea1i m\u1ea1ng<\/strong>",":","Gigabit Ethernet","L","\u00c1p d\u1ee5ng c\u00e1c l\u0129nh v\u1ef1c<\/strong>",":","M\u00e1y ch\u1ee7","L","\u0110\u00e8n Led",":","4(1\/c\u1ed5ng, li\u00ean k\u1ebft v\u00e0 t\u1ed1c \u0111\u1ed9) ch\u1eafc ch\u1eafn v\u00e0 nh\u1ea5p nh\u00e1y","L","\u0110\u1ea7y \u0111\u1ee7-chi\u1ec1u cao v\u00e0 th\u1ea5p-h\u1ed3 s\u01a1, v\u00edt-tr\u00ean ch\u00e2n \u0111\u1ebf","\u0110i k\u00e8m v\u1edbi m\u1ed7i Adapter","L","H\u1ec7 \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh:","Windows * Vista * SP2,Windows Server * 2003 SP2,Windows *
Th\u1ed1ng nh\u1ea5t Gi\u1ea3i Ph\u00e1p L\u01b0u Tr\u1eef 2003, Server 2008 SP2,Server 2008 R2,Windows 7, linux * \u1ed4n \u0110\u1ecbnh Nh\u00e2n phi\u00ean b\u1ea3n 2.6,","Linux RHEL4.8,Linux RHEL 5.4,Linux SLES 10 SP3 Linux SLES
11,FreeBSD * 8.0,FreeBSD * 7.2,UEFI * 2.1,VMware ESX * 4.x.","S\u1ea3n ph\u1ea9m h\u00ecnh \u1ea3nh"]

(+84) 965.686.811